Informace č.j.: JMK 122549/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 122549/2008              S-JMK 122549/2008 OKP               Krásná/541651233              2. 10. 2008
 
 
„Emailová korespondence ing. Juránka“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – emailová korespondence ing. Juránka“.
            Ještě téhož dne bylo na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeno upřesnění této Žádosti s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99/upřesnění – emailová korespondence ing. Juránka“ (dále jen „upřesněná Žádost“).
 
            V upřesněné Žádosti požadujete:
předat kopii emailové veškeré korespondence hejtmana ing. Juránka, a to za období od. 1. září 2008 do dne vyřízení žádosti, který je nejpozději 15 dnů po obdržení této žádosti.
Tyto kopie emailů požadujeme na CDROM.
Emailovou korespondencí se rozumí veškerá emailová korespondence přijatá i odeslaná, a to do všech emailových schránek, které jsou na JMK zřízeny pro hejtmana Juránka a jeho sekretariát., jakož emailová korespondence adresována dotyčnému a doručena na emailové adresy posta@kr-jihomoravsky.cz, podatelna@kr-jihomoravsky.cz.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt nemá k dispozici žádnou e-mailovou korespondenci hejtmana Jihomoravského kraje za období od 1. 9. 2008, kterou by bylo možno považovat za korespondenci vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje, resp. za informace, které je Jihomoravský kraj jako povinný subjekt povinen poskytovat žadatelům na základě zákona č. 106/1999 Sb.
 
            Pro úplnost pouze dodáváme, že zálohování, resp. archivace e-mailových schránek hejtmana, členů Rady Jihomoravského kraje je na jejich vlastním uvážení, resp. není centrálně řízena. Obsah e-mailové schránky hejtmana je v souladu se Spisovým a skartačním řádem Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnocován a některé dokumenty jsou podle svého obsahu a významu vytištěny a zaevidovány v evidenčním systému GINIS. S takovýmito písemnostmi se dále manipuluje jako se spisovým materiálem. Ostatní obsah elektronické korespondence má význam pro operativní komunikaci a není veden ve spisové službě. Tato elektronická korespondence je průběžně promazávána.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                         DIČ                            Telefon                     Fax                         E-mail                                              Internet
70888337             CZ70888337             541651233               541651289               posta@kr-jihomoravsky.cz             www.kr-jihomoravsky.cz