Informace č.j.: JMK 122557/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./            ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                       JMK 122557/2008              S-JMK 122557/2008 OKP              Krásná/541651233              2. 10. 2008
 
 
„Emailová korespondence ing. arch. Procházkové“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 20. 9. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – emailová korespondence ing. arch. Procházkové“.
            Ještě téhož dne bylo na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeno upřesnění této Žádosti s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Upřesnění žádosti – emailová korespondence ing. arch. Procházkové“ (dále jen „upřesněná Žádost“).
 
 
            V upřesněné Žádosti požadujete:
předat kopii emailové veškeré korespondence náměstkyně hejtmana ing. arch. Procházkové, a to za období od. 1. září 2008 do dne vyřízení žádosti, který je nejpozději 15 dnů po obdržení této žádosti.
Tyto kopie emailů požadujeme na CDROM.
Emailovou korespondencí se rozumí veškerá emailová korespondence přijatá i odeslaná, a to do všech emailových schránek, které jsou na JMK zřízeny pro náměstkyni hejtmana ing. arch. Procházkovou a její sekretariát, jakož emailová korespondence adresována dotyčné a doručena na emailové adresy posta@kr-jihomoravsky.cz, podatelna@kr-jihomoravsky.cz.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt nemá k dispozici žádnou e-mailovou korespondenci náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Ing. arch. Procházkové za období od 1. 9. 2008, kterou by bylo možno považovat za korespondenci vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje, resp. za informace, které je Jihomoravský kraj jako povinný subjekt povinen poskytovat žadatelům na základě zákona č. 106/1999 Sb.
           
Pro úplnost pouze dodáváme, že zálohování, resp. archivace e-mailových schránek hejtmana, členů Rady Jihomoravského kraje je na jejich vlastním uvážení, resp. není centrálně řízena. E-mailová korespondence náměstkyně hejtmana Ing. arch. Procházkové není povinným subjektem evidována v oficiálním protokolu, tudíž se nejedná o informace úředního charakteru a jako takové tyto informace nepodléhají spisové službě a archivnictví. Takováto korespondence se dá považovat za neformální korespondenci osoby, jenž není orgánem povinného subjektu, resp. Jihomoravského kraje a sama o sobě za povinný subjekt zpravidla nejedná.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz