Tisková konference JMK 26. 9. 2008

Tisková konference 26. září 2008

 

Na tiskové konferenci informoval  hejtman Stanislav Juránek o svém dopisu ministrovi zahraničních věcí ČR a o přípravě stavby silnice R43. Jeho informace doplnila náměstkyně hejtmana Anna Procházková. Ředitel Krajského úřadu Jiří Crha hovořil o přípravě voleb do krajského zastupitelstva. Člen Rady JMK Jan Letocha spolu s jednatelem maloobchodní sítě Brněnka Milošem Škrdlíkem představili akci „Dny Zlatých plodů jižní Moravy“.

 

 

 

Bezdůvodné zmaření podpisu Dohody mezi Vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou

 

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 25. září 2008 vyjádřila politování nad bezdůvodným zmařením podpisu Dohody mezi Vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko- rakouské státní hranicí a schválila text dopisu adresovaného ministru zahraničních věcí ČR, kterým požaduje vysvětlení, z jakých důvodů na straně ministerstva zahraničních věcí tato situace nastala (text dopisu tvoří přílohu této tiskové zprávy).

 

Ing. Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje

 

 

 

 

Jihomoravský kraj

Rada Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 


JUDr. Karel Schwarzenberg

ministr zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské nám. 5

118 00    Praha

 

 

 

Váš dopis zn./ze dne

ČJ.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

 

JMK 124327/2008

S-JMK 124327/2008

Ing.arch.Hamrlová/1365

25.09.2008

 

 

 

 

Vážený pane ministře,

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje vyjadřuje politování nad bezdůvodným zmařením podpisu Dohody mezi Vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích (dále jen „Dohoda“).

Jihomoravský kraj dlouhodobě naplňuje usnesení Vlády ČR týkající se přípravy a realizace rychlostní silnice R 52 v úseku Pohořelice – státní hranice. Schválením Územního plánu velkého územního celku Břeclavska v listopadu 2006 vytvořilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje základní předpoklad její realizace. Koridor rychlostní silnice R 52 je v něm stabilizován včetně její veřejné prospěšnosti.

Dalším základním předpokladem realizace rychlostní silnice je podpis dohody či smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskem, který byl připravován na 19. září 2008. Vláda ČR svým usnesením č. 891 podmínila podpis Dohody podepsáním Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci propojení české rychlostní silnice R 55 s Rakouskou republikou mezi Ministerstvem dopravy, Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem (dále jen „Memorandum“).

Oba dokumenty měly být podle harmonogramu podepsány 19. září 2008. Memorandum bylo dne 19. září 2008 skutečně podepsáno, avšak následný podpis Dohody, který měl proběhnout v Rakousku ve Wilfersdorfu u Mistelbachu, byl zrušen. Rada Jihomoravského kraje to považuje nejen za mezinárodní faux pas, ale i za porušení dobrých vztahů a spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Proto žádá Ministerstvo zahraničních věcí, respektive Vás pane ministře o vysvětlení a prošetření důvodů, které k tomuto nedorozumění vedly.

Rada Jihomoravského kraje Vás vzhledem k výše uvedenému vyzývá k brzké nápravě nastalé situace tak, aby se mohlo dále pokračovat v plnění Usnesení vlády ČR č. 735 a č. 891.

 

 

 

 

S pozdravem

           

 

Ing. Stanislav Juránek

hejtman Jihomoravského kraje

 

 

 

 

Příprava výstavby silnice R 43

 

 

 

Investorem této stavby je stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. To nyní podle našich informací zajišťuje proces posuzování vlivů jednotlivých staveb na životní prostředí tzv. EIA. Ze tří úseků na území Jihomoravského kraje se v současnosti posuzují dva: Troubsko – Kuřim a Kuřim – Sebranice.

Jihomoravský kraj už mnohokrát deklaroval, že podporuje urychlené vybudování rychlostní silnice, protože je životně důležitá pro obyvatele i obce v severní části kraje. Na tomto postoji se nic nemění, kraj v současnosti připravuje dokument Zásady územního rozvoje, kde bude silnice R 43 obsažena. Důležité je, že vedení silnice je obsaženo v územních plánech obcí, takže po ukončení procesu EIA mohou být připraveny projekty pro územní rozhodnutí a potom bude probíhat povolovací řízení.

 

Rada města Brna na svém jednání 23. září 2008 schválila subvariantu C na území města Brna jako podklad pro dopracování varianty třetího  konceptu Územního plánu města Brna. Jinými slovy jde o to, že Brno zpracovává variantu č. 3 Územního plánu města Brna, kde je navrhována část bez R43 na území města.

Jihomoravský kraj již v roce 2005 nechal zpracovat Vyhledávací studii trasy silnice R43 Boskovickou brázdou“. Zhotovitelem byla společnost HBH Projekt, spol. s r.o., cena studie byla celkem 2 318 120 Kč včetně DPH (1 948 000 Kč bez DPH).  Tisková zpráva k této studii je k dispozici na http://archiv.kr-jihomoravsky.cz/aktuality/tk/2005/050729.htm .

Také na základě výsledků této studie  Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání v prosinci 2007 konstatovalo, že je informováno o situaci přípravy rychlostní silnice R43 na území Jihomoravského kraje a nedoporučilo dále sledovat vedení rychlostní silnice R43 Boskovickou brázdou, protože z hlediska dopravní účelnosti není variantou rychlostní silnice R43.

 

 Ing. Stanislav Juránek

       hejtman Jihomoravského kraje

 

 

Dny  Zlatých plodů jižní Moravy 2008

 

 

Na počátku roku 2008 vyhlásil Jihomoravský kraj hodnotitelskou soutěž na podporu potravinářských výrobců a výrobků na svém území. V soutěži pod novým názvem „Zlaté plody jižní Moravy“ dal příležitost malým i velkým výrobcům ucházet se o prestižní ocenění už na počátku roku a následně udělená ocenění marketingově využít. Odborná komise v 9 vyhlášených kategoriích udělila ocenění podle přísných kritérií jen těm nejlepším. Celkem bylo dosud oceněno 14 výrobců za 16 svých výrobků. Oceněné výrobky mohou výrobci označovat podle závazných pravidel symbolickou pečetí s názvem soutěže a upozornit tak prodejce i spotřebitele na mimořádnou kvalitu svých potravin a potravinářských výrobků, garantovanou Jihomoravským krajem. Hlavním odborným garantem hodnotící soutěže byla Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na hodnocení se podíleli i odborníci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity a dalších institucí.

Dalším důležitým marketingovým záměrem je pomocí ocenění a certifikace značkou soutěže vytvořit nástroj pro podporu výrobců při zavádění typických potravinářských produktů jižní Moravy mimo jiné i pro oblast cestovního ruchu.

Pro širší obchodní a marketingovou podporu byla 23. února 2008 provedena také spotřebitelská degustace laickou veřejností v nákupním centru Olympia v Modřicích.

Všem oceněným výrobcům byla nabídnuta následná výstavní prezentace „Zlatých plodů jižní Moravy 2008“ na Mezinárodních potravinářských veletrzích SALIMA v expozici Jihomoravského kraje. Propagace oceněných výrobků proběhla i v rámci konání Jihomoravských dožínek ve Vyškově dne 31. 8. 2008 a dále se uskuteční i na Velvyslanectví České republiky ve Vídni v rámci Svatováclavského posvícení dne 2.10.2008.

Ve dnech 29. 9. - 11. 10. 2008 proběhne další propagace oceněných výrobků formou ochutnávek ve čtyřech prodejnách maloobchodního řetězce Brněnka. Jedná se o tyto prodejny:
Purkyňova 35d – supermarket (Obchodní a bytový komplex Eden Brno - Královo Pole)

Náměstí Míru 1 – samoobsluha (Brno – Masarykova čtvrt)

Libušina třída 23 – samoobsluha (Brno – Kohoutovice)

Cihlářská 24/26 – samoobsluha (Brno – Střed).

 

Slavnostní zahájení těchto dnů plných chuti a vůně proběhne dne 29. 9. 2008 ve 12:00 v prostorách supermarketu Brněnka v ulici Purkyňova 35d v Brně.

 

Ing. Jan Letocha

člen Rady Jihomoravského kraje

Aktuální informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje k přípravě voleb do zastupitelstva kraje a části Senátu Parlamentu ČR

 

Hlasovací lístky – byl dokončen tisk hlasovacích lístků, ve dnech 18. – 19. září 2008 byly lístky rozvezeny na pověřené obecní úřady, které zajišťují jejich distribuci dále na jednotlivé obce. Občané by volební lístky měli mít ve schránce nejpozději 3 dny před konáním voleb.

 

Školení okrskových volebních komisí – v tomto týdnu již začaly některé obce typu II školit okrskové volební komise, k čemuž krajský úřad poskytl metodický materiál. Krajský úřad Jihomoravského kraje ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) zajišťuje školení okrskových volebních komisí v Brně – ale pouze tam, kde není souběh krajských a senátních voleb. Ve volebních okrscích, kde se současně konají volby do krajského zastupitelstva i Senátu, což je volební obvod č. 60 - Brno-město (městské části: Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever), zajišťuje školení Magistrát města Brna ve spolupráci s ČSÚ.

 

Odměna členů okrskové volební komise - na všechny obecní úřady v kraji byla rozeslána informace o navýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 500,- Kč, které schválila Vláda ČR 17. září 2008 usnesením č. 1180. Ze strany Ministerstva vnitra bude legislativní proces přijímání novelizace příslušných vyhlášek probíhat tak, aby novely nabyly účinnosti a byly platné již pro tyto volby. Z uvedeného vyplývá, že odměny členům okrskových volebních komisí budou ve výši:

 

Ø      Samostatné volby do krajského zastupitelstva

                                                       - předseda OVK                                        1 600,- Kč

                                                       - zapisovatel OVK                                    1 500,- Kč

                                                       - člen OVK                                                1 300,- Kč

 

Ø      Společné volby do krajského zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR

1. kolo:       + 400,- Kč                  - předseda OVK                                         2 000,- Kč

                                                      - zapisovatel OVK                                      1 900,- Kč

                                                      - člen OVK                                                 1 700,- Kč

 

V případě konání 2. kola se odměna navýší o dalších 200,- Kč na celkovou částku:                                        

                                                       - předseda OVK                                        2 200,- Kč

                                                       - zapisovatel OVK                                    2 100,- Kč  

                                                       - člen OVK                                                1 900,- Kč

 

-         pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje zaregistroval krajský úřad kandidátní listiny 18 subjektů, celkem 1 007 kandidátů. Počet členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které má být zvoleno ve volbách konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008, činí 65 členů, neboť k 1. 1. 2008 měl Jihomoravský kraj 1 140 534 obyvatel. V Jihomoravském kraji je 1 411 volebních okrsků a kandidáti se budou ucházet o hlasy cca 955 000 voličů

 

-         prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů  a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky  (v JMK ve volebních obvodech č. 54 - Znojmo, č. 57 - Vyškov, č. 60 - Brno-město). Volby se uskuteční v pátek 17. října 2008  od 14,00 do 22,00 hod a v sobotu 18. října v době od 8,00 do 14,00 hod

 

-         veškeré informace k volbám jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Krajské a senátní volby 17. – 18. 10. 2008 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=1783&TypeID=1 .

 

 Ing. Jiří Crha

       ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje