Tisková konference JMK 19. 9. 2008

Tisková konference 19. září 2008

 

V pátek 19. září se uskutečnila tradiční tisková konference Jihomoravského kraje. Jejím hostem byl ministr kultury ČR Václav Jehlička. Hejtman Stanislav Juránek a členka Rady JMK Marie Cacková přiblížili některé body nedávného zasedání krajského zastupitelstva. Člen Rady JMK Miloš Šifalda informoval o konferenci „Práce s talentovanou mládeží“, ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha pozval novináře na otevření administrativního školicího střediska JMK v Brně na Cejlu. Tiskové konferenci předcházela pracovní snídaně s ministrem kultury.

 

 

 

 

Mezinárodní konference „Práce s talentovanou mládeží

 

 

Ve dnech 25. – 27. září 2008 se v Brně uskuteční mezinárodní konference „Práce s talentovanou mládeží“, kterou pořádá Jihomoravský kraj (JMK) ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Organizací konference bylo pověřeno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM).

Hlavním cílem setkání lidí, kteří se aktivně věnují práci s talenty, je výměna zkušeností, navázání nových kontaktů a získání inspirace pro další práci s talenty. Na konferenci vystoupí na tři desítky domácích a zahraničních odborníků v oblasti práce s talentovanou mládeží. Program bude věnovaný především příkladům dobré praxe při spolupráci regionů, škol a firem, novým trendům v práci s talenty, podpoře a péči talentů, příkladům dobré praxe při propagaci technických oborů mezi talentovanou mládeží a úloze soutěží v práci s talenty. Mezi zhruba stovkou účastníků budou také zástupci z několika evropských zemí (např. Litvy, Slovinska, Itálie, Ruska a Slovenska).

V úvodním bloku konference vystoupí se svými příspěvky zástupci organizací, které pracují s talentovanou mládeží v Jihomoravském kraji. Jihomoravský kraj si velmi dobře uvědomuje nutnost podpory talentů, kteří budou v budoucnu přispívat k rozvoji regionu. Svědčí o tom také fakt, že podpora talentů je jeden z cílů Regionální inovační strategie III, jejíž příprava v současné době vrcholí.

Zástupci sdělovacích prostředků jsou srdečně zváni. Více informací o konferenci najdete na: http://www.jcmm.cz/cs/konference-prce-s-talentovanou-mlde.html .

 

 

 

Rodinné pasy

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 18. září 2008 vzalo na vědomí závazek Jihomoravského kraje na předfinancování projektu „Propagace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji prostřednictvím turistických rodinných pasů“ v celkovém objemu 5 105 100 Kč v letech 2008 a 2009.

Projekt „Rodinné pasy“ byl zahájen v roce 2006, od té doby bylo do systému zapojeno více než 15 tisíc rodin a projekt samotný se rozšířil do dalších krajů. V roce 2006 byl spuštěn ještě na Vysočině, v roce 2007 v Olomouckém kraji. Nyní probíhají jednání o zavedení systému do dalších krajů. Projekt jako takový umožňuje rodinám s dětmi využívat nabídek ke kvalitnímu trávení volného času, účastnit se volnočasových aktivit ať již sportovních, kulturních nebo rekreačních. Více informací o tomto projektu je k dispozici na www.rodinnepasy.cz .

Předkládaný projekt umožní návštěvníkům z jiných regionů, aby využívali výhod rodinných pasů v Jihomoravském kraji. To může vést ke zvýšení návštěvnosti Jihomoravského kraje  a zvýšení obratu v cestovním ruchu. Projekt je realizován ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava, s níž je uzavírána smlouva o partnerství.

 

Otevření Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje v ulici Cejl

 

V úterý 23. září 2008 v 11:00 bude slavnostně otevřeno Administrativní a školicí centrum Jihomoravského kraje v ulici Cejl 73 v Brně.

Jihomoravský kraj se stal vlastníkem nemovitosti – administrativní budovy č. p. 530 na adrese Cejl 73 v Brně-Zábrdovicích v roce 2002 na základě darovací smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra ČR a Jihomoravským krajem. Vzhledem k tomu, že předávaný objekt byl ve špatném technickém stavu, byla zpracována studie možného využití objektu pro potřeby Jihomoravského kraje, konkrétně pro vybudování administrativního a školicího centra.  Je zde celkem 5 učeben různé velikosti (z toho jedna pro 133 účastníků) s příslušným zázemím (šatny, občerstvení), 43 kanceláří ve čtyřech podlažích pro cca 95 zaměstnanců a cca 120 parkovacích míst. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Hlavní vstup je z ulice Cejl, hlavní vjezd je z ulice Bratislavská.

Celková cena I. etapy akce je 235 961 724,- Kč včetně DPH. Stavbu realizovala obchodní společnost Skanska CZ region Brno s.r.o., která nabídla nejnižší cenu. Od října do prosince 2006 byl proveden záchranný archeologický výzkum, který provedla společnost Archaia Brno, o.p.s. V roce 2006 bylo prostavěno 14 mil. Kč, v  roce 2007 124 mil. Kč a v roce 2008 98 mil. Kč. V dubnu roku 2008 byla zahájena II. etapa, celkové náklady na  II. etapu jsou  47 086 785,- Kč včetně DPH.

Do objektu se v průběhu měsíce srpna přestěhoval kompletně odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V prostorách nové budovy se budou konat zejména vzdělávací akce, a to nejen pro orgány kraje, ale i pro obce, tajemníky obcí, příspěvkové organizace apod. Probíhat zde budou semináře, porady, jazykové kurzy, apod. Na novém pracovišti však bude zabezpečováno i poskytování informací občanům a dalším subjektům a legalizace listin jak pro potřebu krajského úřadu, tak i pro občany a další subjekty.

 

 

 

 

Návrh zákona o stížnostech a o změně některých zákonů

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 18. září 2008 schválilo návrh zákona o stížnostech a o změně některých zákonů, předložilo  návrh tohoto zákona návrh zákona o stížnostech a o změně některých zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a pověřilo JUDr. Marii Cackovou jednat za Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o tomto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v jejích orgánech.

 

Stávající platná a účinná právní úprava stížností, resp. jejich vyřizování je v České republice poměrně nejednoznačná a kusá. Proces přijímání a vyřizování stížností v případě jednotlivých obcí, krajů či hlavního města Prahy není jednotný, může se lišit, a to podstatným způsobem. V současné době totiž neexistuje v právním řádu České republiky (jeden) ucelený právní předpis, který by předmětnou problematiku upravoval komplexně. a jeho absence je v mnoha případech citelná.

 

V návaznosti na uvedené přichází Jihomoravský kraj se zákonodárnou iniciativou v dané oblasti, která si klade za cíl odstranit stávající dlouhodobě nevyhovující stav a příslušnou oblast upravit komplexně a jednotně. 

 

 

 

 

 

Tisková informace

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

19. září 2008

 

Požár lesa zaměstná i rakouské hasiče

 

Likvidace rozsáhlého požáru lesa v příhraničním pásmu Rakouska s nutností evakuace klientů zařízení pro zajištění cizinců je námětem taktického cvičení s mezinárodní účastí, které se uskuteční v úterý 23. září dopoledne v lokalitě Boří les v Břeclavi-Poštorné.

Cílem cvičení, které pořádá Jihomoravský kraj se složkami integrovaného záchranného systému a vybranými orgány krizového řízení, je procvičit činnost požárních jednotek při hašení požáru v zalesněných lokalitách, koordinaci zásahu a spolupráce s jednotkami  hasičů z Dolního Rakouska a zvládnutí jazykové bariéry mezi zasahujícími hasiči a policií. Cvičení má také prověřit koordinaci záchranářských činností s ohledem na ohrožení zařízení pro zajištění cizinců.   

 

Požár podle scénáře vznikne při pálení klestu po těžbě dřeva na mýtině v lokalitě Boří les u hranice s Rakouskem. Z hořícího klestu při poryvu větru ulétnou žhavé jiskry, které zapálí suchou trávu a lesní hrabanku. Oheň se ve větru rychle šíří. Lesní dělníci uvědomí hasiče, na místo vyjíždějí čtyři požární jednotky. Hasiči proti plamenům nasadí tři vodní proudy. Požár se však dále rozšiřuje a velitel zásahu žádá operační středisko HZS o vyhlášení třetího, nejvyššího stupně požárního poplachu. Povolány jsou také jednotky hasičů z příhraničních obcí Rakouska, na Břeclavsko odlétá i policejní vrtulník Bell 412 s bambivakem k hašení požárů v nepřístupných lokalitách. K hašení požáru jsou zřízeny dva úseky, k zásobování osmi vodních proudů a hasícího bambivaku vrtulníku jsou u Františkova rybníka a na břehu Dyje zřízena čerpací stanoviště s kyvadlovou dopravou vody k požářišti.

Hasiči zjistí, že v hořícím lese se nachází skupina asi 25 osob ohrožených požárem. Protože deset z nich je vážněji zraněno a další se nadýchaly zplodin hoření, na místo vyjíždějí sanitky zdravotnické záchranné služby. Vážně zraněné lidi hasiči z lesa vynášejí na nosítkách, další vyvádějí. K první pomoci a ošetření je u lesa zřízeno polní obvaziště. V křoví záchranáři objeví zraněnou dívku v kritickém stavu. K jejímu transportu do nemocnice je povolán vrtulník letecké záchranné služby. 

 

Oheň ohrožuje zařízení k zajištění cizinců, hasiči cizineckou policii žádají, aby připravila jeho evakuaci. Na místě je zřízen štáb velitele zásahu. Vzhledem k velkému pohybu zásahových vozidel a silnému zakouření policisté uzavírají silnici I/55, o pořádek se starají i strážníci Městské policie.

 

Hustý kouř a sálavé teplo bezprostředně ohrožují zařízení pro zajištění cizinců. K požární ochraně objektu hasiči nasazují vodní proudy. K evakuaci klientů a zaměstnanců jsou přistavena policejní transportní vozidla. Při evakuaci jsou dva lidé zraněni – jeden při pádu se schodů, druhý se nadýchá toxických zplodin hoření. Na místo vyjíždějí sanitky ZZS. Z polního obvaziště zdravotníci do okolních nemocnic odvážejí také další zraněné.  Vysokým nasazením sil a prostředků českých i rakouských hasičů se podaří požár uhasit a zlikvidovat i poslední lokální doutnající ohniska.

 

Při likvidaci fingovaného požáru bude nasazeno 16 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, z toho 13 jednotek z ČR a 3 jednotky z Rakouska. Na pomoc zraněným vyjede osm osádek vozidel zdravotnické záchranné služby, fiktivně bude zasahovat i vrtulník letecké záchranné služby. Při zásahu v Bořím lese, ve štábu a v týlovém zajištění bude nasazeno přes 120 hasičů. Cvičení se dále zúčastní 24 příslušníků pořádkové a cizinecké policie, šest strážníků městské policie, představitelé nestátních neziskových organizací a zástupci vybraných orgánů krizového řízení kraje. Spolu s figuranty zraněných osob bude do cvičení zapojeno přes 220 lidí.   

 

Cvičení začíná v úterý 23. září v 9 hodin a potrvá zhruba dvě hodiny. Zástupci médií mohou pořizovat obrazové a zvukové záznamy. Sraz novinářů přijíždějících z Brna je od 8.15 do 8.30 hodin na ředitelství územního odboru HZS Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, sraz redaktorů regionálních médií v 8.45 hodin na parkovišti u čerpací stanice ÖMV na 133. kilometru silnice I/55. Do prostoru nebude možné vjet redakčními vozidly. Přesun novinářů na místa zásahu bude organizován mluvčími Krajského úřadu JmK, HZS JmK, Cizinecké policie a ZZS JmK. Novináři budou označeni vestami nebo visačkami Press.

 

 

Při cvičení bude uzavřen hraniční přechod

 

V souvislosti s mezinárodním taktickým cvičením, které pořádá Jihomoravský kraj a složky integrovaného záchranného systému, bude v úterý 23. září 2008 v době od 9 do 12 hodin uzavřen česko – rakouský hraniční přechod Břeclav-Poštorná – Reinthal. Vzhledem k velkému pohybu požárních a záchranářských vozidel složek IZS bude silnice I/55 v uvedenou dobu uzavřena v úseku od čerpací stanice ÖMV po státní hranici. Pro cestu do Rakouska mohou motoristé využít hraniční přechody Valtice – Schrattenberg a Mikulov – Drasenhofen.

 

 

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje