Informace č.j.: JMK 119498/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./ ze dne            ČJ.                                  Sp.Zn.                                       Vyřizuje/linka                    Brno   
202170-040-15                      JMK 119498/2008             S-JMK 119498/2008 OKP            Krásná/541651233            24. 9. 2008
11. 9. 2008
 
 
Poskytnutí informace
 
Vážený pane magistře,
 
dne 12. 9. 2008 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o poskytnutí  informace týkající se používání a nákupu elektronický právních informačních systémů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Na základě oprávnění plynoucího ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím ve věci žádosti o poskytnutí informace týkající se používání a nákupu elektronických právních informačních systémů Vámi užívaných.
Tímto Vás žádám o sdělení následujících informací:
1.      Které elektronické právní informační systémy používáte?
2.      V jakém rozsahu jsou dané elektronické právní informační systémy využívány 
         (kolik uživatelů má přístup do těchto systémů)?
3.      Jakým způsobem došlo, popř. dochází k výběru elektronických právních informačních systémů?
4.     Který odbor (případně jiná Vaše organizační součást) rozhodl, popř. rozhoduje o nákupu 
         elektronických právních informačních systémů?
5.     Jaká částka ročně je vynakládána na aktualizaci elektronických právních informačních  systémů?
Tímto Vás dle § 14, odst. 3, písm. c) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zaslání požadovaných informací na níže uvedenou adresu (lze i elektronicky) ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k bodu 1. Žádosti:
Které elektronické právní informační systémy používáte?
-         Jihomoravský kraj a jeho orgány využívají ke své činnosti elektronické systémy ASPI a CODEXIS.
 
k bodu 2. Žádosti:
V jakém rozsahu jsou dané elektronické právní informační systémy využívány (kolik uživatelů má přístup do těchto systémů)?
-         oba tyto systémy jsou přístupné všem uživatelům, tzn. Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „úřad“) má multilicenci pro využívání těchto systémů. CODEXIS má navíc také 3 licence pro notebooky (lokální).
 
k bodu 3. a 4. Žádosti:
Jakým způsobem došlo, popř. dochází k výběru elektronických právních informačních systémů?
Který odbor (případně jiná Vaše organizační součást) rozhodl, popř. rozhoduje o nákupu elektronických právních informačních systémů?
-         elektronické právní systémy stejně jako mnohé další produkty jsou záležitostí týkající se celého úřadu, neboť jsou vzhledem k organizační struktuře úřadu využívány zaměstnanci zařazenými do různých odborů. Otázkou dotýkající se činnosti více odborů jsou obvykle řešeny na poradě vedení, či na dalších pracovních schůzkách dotčených zaměstnanců a vedením je pak následně vybráno pro úřad nejvhodnější řešení. Systém ASPI byl Jihomoravskému kraji stejně jako všem ostatním nabídnut při budování krajů a byl hrazen z prostředků Ministerstva vnitra při vybavování krajských úřadů. Systém CODEXIS byl pořízen loni zejména jako systém, který umožňuje udržovat a uživatelsky přidával interní směrnice úřadu včetně historie a dalších funkcí. V současné době používáme oba systémy, do budoucna se přikloníme pouze k jednomu. Při tomto rozhodnutí se hledá konsensus všech rozhodujících uživatelů, zejména právníků odborů. Software pořizuje odbor informatiky na základě zdůvodněných požadavků odborů. Tuto částku vkládá do rozpočtu a následně zajistí pořízení tohoto systému.
 
bod 5. Žádosti:
Jaká částka ročně je vynakládána na aktualizaci elektronických právních informačních systémů?
-        za aktualizaci právních předpisů a dalších databází pro potřeby úřadu, včetně plné funkčnosti programového řešení dosáhly částky uvedených programů v roce 2008 celkové výše 307 734 Kč.
(ASPI = 228 004 Kč, CODEXIS = 79 730 Kč).
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz