Informace č.j.: JMK 113998/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 113998/2008

S-JMK 113998/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

10. 9. 2008

 

 

 

Bod č. 2 ze 174. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

Vážený pane,

 

            dne 29. 8. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 2 na 174. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Kontrola plnění úkolů“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         Kontrola plnění úkolů z RJMK s termínem splnění k 28. 8. 2008

 

Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval.

 

Ve vztahu k části materiálu, tj. osobním údajům fyzických osob, informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 118113/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 113998/2008 OSO ze dne 9. 9. 2008 vydaného dle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

Přílohy: dle textu