Informace č.j.: JMK 122929/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 122929/2008              S – JMK 46035/2008 OKP              Krásná/541651233              22. 9. 2008
 
 
„Jednání se SUDOP Praha k R52/2“ – písm. d) - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 6. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání se SUDOP Praha k R52/2“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
připravuje se dokumentace pro územní řízení. pro R52. V této věci probíhají jednání se SUDOP Praha.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde jednání se SUDOP Praha proběhla,
b) sdělit, kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
c) sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo,
d) předat veškerou korespondenci ve věci jednání se SUDOP Praha, a to včetně dokumentů předaných (viz definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky se SUDOP Praha a která následovala po jednáních a i stanovisek, která byla pro tato územní řízení vydána.
Informace se požadují za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy.zápisy z jednání a dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.
‚Infornmace‘, které jsou na JMK v elektronické formě požadujeme elektronicky.
Pokud povinný subjekt elektronickou verzi dokumentu nevlastní, požadujeme předat kopie barevných dokumentů jako běžné černo-bílé kopie.“.
 
            Na Vaši Žádost bylo povinným subjektem odpovězeno sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46035/2008 ze dne 23. 5. 2008, proti kterému jste podali „Stížnost podle ust. § 16a zákona 106/99 Sb. k Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚jednání se SUDOP Praha k R52/2“ ze dne 7. 6. 2008.
 
            Rozhodnutím č.j.: 20831/2008/81 ze dne 2. 9. 2008 přikázalo Ministerstvo pro místní rozvoj povinnému subjektu Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Žádost v bodu d) vyřídit.
 
            Po opětovném prošetření skutečností uvedených ve stížnosti a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
Povinný subjekt předal kopii sdělení SUDOP Praha z 3.9.2007 adresovanou odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK. Nepředal ale odpověď toho odboru.
-         povinný subjekt nemá k dispozici žádnou odpověď odboru regionálního rozvoje na žádost společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 204/1946/07 ze dne 3. 9. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko‘ – žádost o stanovisko k územnímu řízení“, a to z důvodu, že odboru regionálního rozvoje nebyla žádná takováto žádost doručena.
 
Povinný subjekt předal kopii sdělení odboru OÚPSŘ čj. 116378/2007, ale nepředal kopii dopisu SUDOP, kterou byl k vyjádření vyzván.
-         vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 116378/2007 ze dne 20. 9. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko‘ – vyjádření k územnímu řízení“ je vyjádřením k žádosti společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 204/1946/07 ze dne 3. 9. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko‘ – žádost o stanovisko k územnímu řízení“. Oba uvedené dokumenty Vám byly povinným subjektem již zaslány, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46035/2008 ze dne 23. 5. 2008. Máte je prokazatelně k dispozici a nejsou Vám proto opětovně zasílány.
 
Pokud místo odboru reg. rozvoje odpovídal OÚPSŘ, pak nebyla předána příslušná předávací korespondence.
-         žádost společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 204/1946/07 ze dne 3. 9. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko‘ – žádost
o stanovisko k územnímu řízení
“, která byla původně adresovaná odboru regionálního rozvoje, byla předána odboru územního plánování a stavebního řádu, jenž žádost vyřizoval. Byla předána prostřednictvím evidenčního systému GINIS a proto nebylo zapotřebí předávací korespondence. Vámi požadovaná „předávací korespondence“ tedy neexistuje.
 
Povinný subjekt svolal rozsáhlé jednání mnoha subjektů na 29.11.2007. K tomuto jednání povinný subjekt nepředal ani pozvánku, ani prezenční listinu, ani záznam z jednání, ani kopie následné korespondence, na kterou je odkazováno na str. 3 odpovědi povinného subjektu (podklady AOPK, vizualizace, doplnění podkladů z strany SUDOP)
-         k jednání konanému dne 29. 11. 2007 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje Vám povinný subjekt sdělením č.j.: JMK 46035/2008 ze dne 23. 5. 2008 předal, resp. sdělil veškeré informace, které má k dispozici, a to: 
 
                        Dne 29. 11. 2007 konalo setkání v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  kterého se zúčastnili zástupci AOPK CHKO Pálava RNDr. Jiří Matuška a paní  Kőrberová, zástupce Ředitelství silnic a  dálnic Ing. Cigoš a ing. Nettigová, tři zástupci firmy SUDOP Praha a.s., zástupce firmy HBH Projekt spol.  s r.o. Mgr. Šikula a zástupce ze stavebního úřadu Mikulov ing. Alexová. Dále se jednání zúčastnili radní Jihomoravského kraje Ing. arch. Anna Procházková a za Krajský úřad Jihomoravského  kraje, ing. Čejková z odboru životního prostředí, Ing. arch. Hamrlová, ing. Prskavcová a ing. Svobodová za odbor územního plánování a stavebního řádu. Setkání se v závěru zúčastnil také starosta města Mikulov.
 
                  Setkání bylo zprostředkováno za účelem objasnění problematiky podkladů pro územní rozhodnutí. Zástupci AOPK upozornili na skutečnost, že k vydání stanoviska k rozhodnutí o umístění stavby rychlostní silnice R52, stavby 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko nebyly předány ze strany žadatele úplné podklady. Vzhledem k tomu, že nebyly dodány úplné podklady byli nuceni vydat nesouhlasné stanovisko. Projektanti firmy SUDOP Praha a.s. přislíbili doplnění veškerých podkladů požadovaných ze strany AOPK CHKO Pálava. Vedoucí AOPK CHKO  Pálava RNDr. Jiří Matuška trval na zpracování vizualizace, jako důležitého podkladu pro rozhodování v území. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic souhlasil s dopracováním vizualizace v hlavních pohledových osách zejména prostorů křižovatek, rozsáhlejších přemostění a násypů. Závěrem se zúčastněné strany shodly na doplnění a následném předání podkladů AOPK CHKO Pálava.
 
                  Pro úplnost pouze dodáváme, že účelem jednání bylo dohodnout se na doplnění a následném předání podkladů AOPK, nikoliv Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
 
Na str. 2 čj. 131435/2007 je odkaz na doplňující email z 4.10.2007, kde byly připojeny další přílohy DÚR. Toto nebylo předáno.
-         v příloze předáváme CD obsahující e-maily společnosti SUDOP Praha spol. s r.o. ze dne 4. 10. 2008, včetně příloh.
 
Podle záznamu z veřejného projednávání DÚR dne 29.10.2007 se z jednání omluvil Ing. Masařík z odboru dopravy. Korespondence Ing. Masaříka nebyla předána.
-         vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Masařík se z jednání omluvil telefonicky, nemá povinný subjekt k tomuto bodu Vaší stížnosti žádné informace, resp. Vámi požadovaná korespondence neexistuje.
 
Před jednáním o DÚR byla předána upravená DÚR. Tato nebyla předána.
Nebyla předána korespondence požadující změnu územního plánu ÚP VÚC BSRA a ÚP VÚC Břeclavska k novému ‚zasituování‘ střediska správy a údržby rychlostní silnice R52.
Schází kopie oznámení o veřejném projednávání, tak jak ji vydal orgán státní správy a zaslal SUDOPu v kopii.
-         povinný subjekt nemá k dispozici žádné informace k těmto bodům stížnosti, resp. povinnému subjektu nebyla předána žádná kopie upravené DÚR ani kopie oznámení o veřejném projednání a rovněž nebyla vedena žádná korespondence požadující změnu ÚPN VÚC BSRA a ÚP VÚC Břeclavska k novému „zasituování“ střediska správy a údržby rychlostní silnice R52.
 
Schází kopie korespondence SUDOPU s MŽP a KrÚ JMK ve věci zjišťovacího řízení na SSÚRS Pohořelice a následná korespondence.
-         Žádnou korespondenci „ve věci zjišťovacího řízení na SSÚRS Pohořelice“ se společností SUDOP spol. s r.o., Ministerstvem životního prostředí a Krajským úřadem Jihomoravského kraje povinný subjekt nemá
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (1x CD)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz