Informace č.j.: JMK 111182/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK  111182/2008
S-JMK 111182/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
       5. 9. 2008
 
 
Bod č. 4 ze 173. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace
 
 
            dne 23. 8. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 173.  zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 4 s názvem „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 173. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:
-         titulní list (tzv. košilka)
-         důvodová zpráva
-         příloha č. 1, 3a, 3b, 4 a 5.
 
Ve vztahu ke zbývající části materiál, tj. příloze č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 173. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 14. 8. 2008 označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ informace není poskytnuta v souladu        s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 115710/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 111182/2008 OSO ze dne 3. 9. 2008 vydaného dle ustanovení      § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Na základě téhož rozhodnutí byly z důvodové zprávy a příloh č. 3b a 5 materiálu předloženého k bodu č. 4 programu na 173. schůzi Rady Jihomoravského kraje označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ dále vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.
 
            S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního
 
Přílohy: dle textu