Informace č.j.: JMK 114001/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
  
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK    114001/2008                S-JMK 114001/2008 OSO         Mgr. Dvořáček/541658854                 5. 9. 2008                                    
                                                                                                                               
 
Bod č. 4 ze 174. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace
 
 
 
            Dne 23. 8. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 174 RJMK bod 4 “ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 174.  zasedání RJMK- viz. níže.
4. Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje .
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadovaný materiál nazvaný „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ byl na 174. schůzi Rady Jihomoravského kraje zařazen jako bod č. 5 programu. Dále Vám sdělujeme, že Krajský úřad obdržel dne 23. 8. 2008 taktéž Vaši žádost, ve které požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 174.  zasedání RJMK“  a vede ji pod Sp. Zn. S – JMK 111142/2008 OSO. Na základě této žádosti Vám byla požadovaná informace částečně poskytnuta přípisem č.j. JMK 111142/2008 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 111142/2008 OSO ze dne 5. 9. 2008.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová,v.r.
                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního