Informace č.j.: JMK 105421/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
  
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK    105421/2008                S-JMK 105421/2008 OSO         Mgr. Dvořáček/541658854                 5. 9. 2008                                    
                                                                                                                               
 
 
Korespondence s ministerstvem vnitra ve věci vyřizování podnětů dle zákona o krajích – poskytnutí informace
 
 
            Dne 23. 8. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s ministerstvem vnitra ve věci vyřizování podnětů dle zákona o krajích “ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti žádáte „předat kopii veškeré korespondence v předmětné věci s JMK, MV a podateli, která následovala po odeslání odpovědi Rady JMK na MV.“
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že po odeslání vyjádření Rady Jihomoravského kraje Ministerstvu vnitra ČR ve věci vyřizování podnětů občanů Jihomoravského kraje byly pouze Radě Jihomoravského kraje doručeny stejnopisy odpovědí odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR adresované podatelům, jejichž kopie Vám byla poskytnuta přípisem č.j. JMK 111182/2008 vedeným pod Sp. Zn. S-JMK 111182/2008 OSO ze dne 5. 9. 2008. Dále Vám sdělujeme, že žádná další korespondence v této věci nebyla Ministerstvu vnitra ČR ani podatelům odeslána.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová,v.r.
                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního