Informace č.j.: JMK 113656/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK 113656/2008        S - JMK 113656/2008 OKP      Salneková/1264          8.9.2008

 

 

Poskytnutí informace

 

Vážení,

 

            dne 29.8. 2008 byla na Krajský úřad Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti odboru majetkoprávního a investičního Městského úřadu Vyškov a odboru životního prostředí  KrÚ Jm kraje“(dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti žádáte o sdělení jak bylo s žádostí naloženo.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

            Podnět k obnově řízení vedeného Obvodním báňským úřadem, ukončeného rozhodnutím ze dne 6.1.2006, č.j. 08-9782/05-511.4, který byl součástí odvolání  občanského sdružení, byl doručen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí dne 7.8.2008, společně s odvolacím spisem. K tomuto případu bylo provedeno na místě samém šetření týkající se charakteru vod odtékajících z daného prostoru dne 14.8.2008 a vlastní případ byl uzavřen rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 104475/2008 ze dne 27.8.2008, jehož součástí bylo i postoupení podnětu k obnově řízení Obvodnímu báňskému úřadu v Brně.  

 

 

            S pozdravem

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního