Tisková konference JMK 5. 9. 2008

Tisková konference 5. září 2008

 

Na tiskové konferenci hovořil člen Rady JMK Miloš Šifalda o veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příležitostí a o dotačních programech v oblasti mládeže a tělovýchovy. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha informoval o vítězství krajského úřadu v soutěži Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem žen a mužů“,  návrzích na Cenu Jihomoravského kraje a o letošním ročníku soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji. Novinářům byla následně též zaslána tisková zpráva hejtmana JMK Stanislava Juránka k programu Dětská hřiště.

 

 

Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí

v rámci 50. Mezinárodního strojírenského veletrhu 2008 v Brně15. – 19. září 2008, Areál Výstaviště Brno, a.s.

 

 

Jihomoravský kraj má zájem na trhu práce  zmírnit pokles počtu odborných pracovníků v oblasti strojírenského, automobilového a elektrotechnického průmyslu, a proto pořádá ve spolupráci s úřady práce a středními odbornými školami v Jihomoravského kraji  v  rámci jubilejního 50. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně doprovodnou akci – Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí. Cílem této akce je zvýšení zájmu žáků základních škol o uvedené technické obory vzhledem  k poptávce po těchto oborech na trhu práce.

 

Veletrh se koná poprvé  a  měl by prohloubit  spolupráci středních odborných škol s firmami s oblasti strojírenství, elektrotechniky a automobilového průmyslu. Zároveň má ukázat žákům 8. a 9. tříd, rodičům a výchovným a kariérovým poradcům, že se jedná o obory a profese, které se dynamicky rozvíjí, a že absolventi těchto škol jdou s moderním technologickým vývojem, mají velké uplatnění na trhu práce a jsou i finančně dobře ceněnými odborníky.

 

Expozice Jihomoravského kraje je umístěna v pavilonu Z, na I. galerii, stánek č. 158. Prezentovat se bude 10 středních odborných škol z oblasti strojírenství, elektrotechniky a automobilového průmyslu. Organizace veletrhu je zajišťována Krajským úřadem Jihomoravského kraje, pro žáky 8. a 9. tříd bude ve dnech 18. a 19. září zajištěn bezplatný vstup do areálu společnosti Veletrhy Brno a.s.

 

 

 

Dotační programy JMK v oblasti mládeže a tělovýchovy na rok 2009

 

 

Počínaje dnešním dnem se až do 31. října 2008 přijímají žádosti v rámci tří dotačních programů Jihomoravského kraje na rok 2009. Jde o dotační programy:

-         pro volný čas dětí a mládeže

-         pro oblast sportu

-         pro oblast prevence kriminality.

 

 

 

Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

 

Cílem dotačního programu je zkvalitnění materiálních podmínek pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji. Navrženou cílovou skupinou, ke které je směřována finanční podpora Jihomoravského kraje, jsou nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží, prokazatelně s nimi celoročně pracují a mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje. Předmětem dotace budou investiční i neinvestiční výdaje na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven nebo nákup movitých věcí na vybavení táborových základen a kluboven. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat od 20 do 200 tisíc korun.

 

  

 

Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji

 

Cílem dotačního programu je další zkvalitnění podmínek pro sport a tělovýchovu v Jihomoravském kraji. Navrženou cílovou skupinou, ke které je směřována finanční podpora Jihomoravského kraje, jsou právnické osoby přímo vykonávající sportovní a tělovýchovnou činnost a obce, v jejichž majetku jsou účelová zařízení sloužící tělovýchově a sportu. Předmětem podpory budou investiční i neinvestiční dotace na  technické zhodnocení, opravy a údržbu povrchů venkovních sportovišť, povrchů tělocvičen a sportovních hal, pořízení, opravu a údržbu strojů, přístrojů a strojních zařízení sloužících k údržbě a úpravě sportovišť. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat od 20 do 200 tisíc korun.

 

 

 

 

 

Dotační program pro oblast prevence kriminality

 

Prioritami tohoto programu budou:

  • projekty z oblasti situační prevence, jejichž cílem je omezování příležitosti páchání zejména majetkové trestné činnosti, zvyšování rizika dopadení pro pachatele, zvyšování pocitu bezpečí občanů a vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách;
  • projekty z oblasti sociální prevence poskytující pomoc obětem trestných činů a lidem v krizových situacích a projekty zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva, na potenciální nebo již na skutečné pachatele trestných činů, na rizikové skupiny dětí a mládeže, na seniory;
  • medializace prevence – zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Úplné znění Výzvy k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory v těchto dotačních programech, formuláře žádostí, vzory smluv apod. jsou zveřejněny na internetových stránkách Jihomoravského kraje na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=48721&TypeID=1, a na Školském portálu JMK www.jmskoly.cz. V době přijímání žádostí poskytuje administrátor dotačního programu veškeré informace  a to  na odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pracoviště Cejl 73, kancelář č. 161 a 162.

 

Krajský úřad obdržel ocenění

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal 1. místo v kategorii krajských úřadů v 1. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem žen a mužů. Tuto soutěž vyhlašuje společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Cílem ocenění Úřad roku je podporovat zavádění rovných příležitostí do práce a politiky úřadů veřejné správy a především vyzdvihnout ty úřady, kde princip rovných příležitostí funguje. Soutěže se může zúčastnit kterýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

 

Úřady byly hodnoceny podle šesti základních kriterií:

1)      počet žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu vedoucích míst  na dané úrovni (na úrovni vedoucího úřadu, vedoucích odborů, vedoucích oddělení a celkově na všech vedoucích úrovních)

2)      existence zvláštních antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu

3)      zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních interních dokumentech úřadu (pracovní řád, vnitřní platový předpis, etický kodex atd.)

4)      zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních dokumentech úřadu zaměřených na veřejnost (strategie rozvoje, vize atd.)

5)      vytváření opatření zaměřených na slaďování rodinného/osobního a pracovního života pro zaměstnance a zaměstnankyně úřadu

6)      vytváření opatření zaměřených na slaďování rodinného/osobního a pracovního života pro veřejnost

 

Úřady byly hodnoceny ve 4 kategoriích (kraje, obce typu I, II a III). Krajské úřady, kterých se zúčastnilo 12 a Magistrát hl. m. Prahy, hodnotila komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra ČR, Úřadu vlády ČR a Gender Studies.

 

Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jsou na vedoucích úrovních ženy zastoupeny 56 procenty. Aspekty rovnosti žen a mužů jsou zohledněny ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje, ve Strategii rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje, ve Vizi krajského úřadu, Kodexu etiky zaměstnanců, v Pracovním řádu a dalších dokumentech.

V oblasti slaďování osobního a pracovního života Jihomoravský kraj poskytuje zaměstnancům neplacené volno z důvodu prohloubení péče o dítě do 4 let věku, umožňuje flexibilní úvazky a alternativní formy zaměstnání (pružná pracovní doba, zkrácené úvazky, výjimky ze základní pracovní doby). Pravidelně jednou ročně se provádí průzkumy spokojenosti zaměstnanců, tajemníků a starostů obcí a předsedů mikroregionů a šetření spokojenosti občanů.

V rámci zájmové činnosti dětí poskytuje Jihomoravský kraj zaměstnancům pracovní volno pro činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů a instruktorů. Toto pracovní volno je v rozsahu 10 pracovních dnů v kalendářním roce poskytováno s náhradou platu.

Jihomoravský kraj dále poskytuje zaměstnancům příspěvek na rekreaci, který je možné čerpat mimo jiné také na tábory, zájezdy a lyžařské zájezdy pro děti zaměstnanců. Dále mohou zaměstnanci čerpat příspěvek na kulturní a sportovní akce pro sebe a rodinné příslušníky. Jihomoravský kraj také přispívá na důchodové připojištění zaměstnanců. Všechny tyto benefity mohou využívat i zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené.

Jihomoravský kraj realizuje projekt Rodinné pasy, jehož cílem je poskytování slev v oblasti kultury a sportu, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené) pro rodiny s dětmi, trvale žijící v Jihomoravském kraji.

 

Letos v červnu byla na Krajském úřadě Jihomoravského kraje zřízena místnost pro rodiče s dětmi, která by jim měla usnadnit a zpříjemnit vyřizování záležitostí na krajském úřadě. Místnost se nachází v přízemí, je do ní bezbariérový přístup, takže je bez problémů dostupná kočárkem. Místnost je, kromě jiného, vybavena přebalovacím pultem, odkládací skříňkou, mikrovlnnou troubou a hracím koberečkem. Součástí je i umyvadlo a samostatné WC. Rodič (nebo jiný doprovázející) tak zde může dítě bez problémů přebalit a nakrmit. Úřad tak reagoval na skutečnost, že v současné době se v důsledku nárůstu počtu narozených dětí také zvyšuje počet občanů, kteří s nimi přicházejí na úřad vyřizovat své záležitosti.

 

Za každou kategorii byl úřadům, které se umístily na prvních třech místech, slavnostně předán diplom na konferenci „Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě“ v Olomouci 4. září 2008.

 

Zelené úřadování

 

S velkým zájmem se setkal 3. ročník Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji, který vyhlásil v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha. V termínu do 30. června 2008 se přihlásilo 34 úřadů a 2 instituce veřejné správy (Kancelář veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství), které sídlí na území Jihomoravského kraje.

Soutěž je v souladu s projektem EVVO „Podpora ekologicky příznivého provozu úřadů a institucí veřejné správy v Jihomoravském kraji“. Princip soutěže spočívá v zodpovězení otázek, které jsou zároveň hlavním kritériem pro vyhodnocení soutěže. Otázky např. zjišťují, zda přihlášený třídí odpad, používá recyklovaný papír, podporuje používání ekologických čistících prostředků, podporuje cyklodopravu zaměstnanců a občanů nebo zda a kolik svých úředníků proškolil v oblasti EVVO. U subjektů, které se přihlásily již v předchozích ročnících, se zjišťovala opatření, která se učinila navíc v oblasti ekologizace provozu úřadu.

Soutěž bude vyhodnocena ve dvou kategoriích - kategorie obecní úřady a kategorie pověřené obecní úřady a instituce Krajskou koordinační skupinou jmenovanou ředitelem krajského úřadu a nezávisle na sobě Ekologickým institutem Veronica. Oceněn bude nejaktivnější úřad a instituce, a to předáním certifikátu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje za podporu principů zeleného úřadování a propagaci ekologicky příznivého chování úřadu/instituce. Výsledky slavnostně vyhlásí ředitel krajského úřadu 16. září 2008 v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji se poprvé uskutečnila v roce 2006, kdy se přihlásilo celkem 12 subjektů, v roce 2007 se přihlásilo 52 subjektů a v letošním třetím ročníku je celkem 36 přihlášených subjektů.

 

Cena JMK

 

Rada Jihomoravského kraje (JMK) na své schůzi 4. září 2008 doporučila Zastupitelstvu JMK udělit  Cenu Jihomoravského kraje následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

 

1. Výtvarné umění – Antonín Vojtek

2. Kultura – Bohumil Buček (in memoriam)

3. Vrcholový sport – David Kostelecký

4. Celoživotní přínos v oblasti sportu – Věra Růžičková

5. Mezilidské vztahy – František Fráňa

6. Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu – Bohumil Lošťák

 

 

Zdůvodnění návrhů na Cenu Jihomoravského kraje:

 

Výtvarné umění 
 

Antonín Vojtek (nar. 1934) – Malíř, grafik a ilustrátor. Žije a pracuje v Břeclavi. Je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Bývá nazýván “Malířem jižní Moravy”. Svou výstavní činnost zahájil v rodných Horních Bojanovicích v roce 1965. Od té doby do současné doby vystavil svá díla na 150 místech, a to samostatně. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v téměř padesáti zemích světa. V současné době tvoří nejvíce olejomalby. Navržen dvakrát.

Kultura

 

Bohumil Buček (1913 – 2000),  in memoriam – významný mistr houslař. Samostatně začal pracovat po skončení druhé světové války, členem klubu umělců houslařů se stal v roce 1963, kdy začal stavět nástroje podle vlastního modelu. Zúčastnil se řady mezinárodních soutěží. Na jeho nástroje hrají umělci nejen v ČR, ale i v Rakousku, Německu, Francii a jinde.

Vrcholový sport

 

David Kostelecký (nar. 1975) – sportovní střelec, který získal na Letních olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 zlatou medaili ve střelbě na trap. Na olympiádě startoval potřetí, byl 31. v Atlantě 1996 a šestý v Sydney 2000. V roce 2002 se stal mistrem Evropy, letos byl druhý. Dlouholetý člen SKP Kometa Brno, v současnosti působí v týmu Dukla Hradec Králové. Pochází z Holasic na Brněnsku.

  

Celoživotní přínos v oblasti sportu

 

Věra Růžičková (nar. 1928) – olympijská vítězka ve sportovní gymnastice  družstev žen na OH v Londýně 1948. Po skončení závodní kariéry se stala úspěšnou trenérkou a spolu se svým manželem se zasloužila o rozvoj sportovní gymnastiky na jižní Moravě. První místonáčelnice České obce sokolské, místostarostka Světového svazu sokolstva. V olympijském hnutí se stala členkou pléna Českého olympijského výboru, v současnosti je úřadující místopředsedkyně regionálního klubu olympioniků.

 

 

Mezilidské vztahy

 

František Fráňa (nar. 1938) – za přínos společnosti celoživotní výchovou dětí a mladých. Původním povoláním konstruktér zdravotnických přístrojů, v roce 1969 tajně vysvěcen jako katolický kněz; režimem sledován, pracoval s mládeží 20 let  v utajení. Jeho doménou je celoživotní práce s dětmi a mladými. Za bývalého režimu pod hlavičkou rekreačního družstva, po roce 1989 v jím zřízeném občanském sdružení Středisko Radost vychovává a vede tisíce mladých lidí. Tito jsou dnes často aktivními občany společnosti. V posledních letech prochází letními tábory tohoto střediska každoročně na 450 dětí a 200 dospělých.

 

Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu
 Ing. Bohumil Lošťák (nar. 1921) – lesák, ekolog, fotograf, spisovatel, básník a recesista. Navržen za významnou a mimořádnou péči o přírodu v lužních lesích na Břeclavsku. Spoluzakladatel tvrdonických národopisných slavností. Na Vysoké škole zemědělské řídil myslivecký výukový areál Lednice – Valtice spadající pod lesnickou fakultu. V roce 1982 vydal knihu věnovanou lužní krajině na Břeclavsku Zelená perla.

 

Celkem bylo předloženo 17 návrhů na 17 jmen, ceny budou předány 29. září 2008 v 19 hodin ve sportovní hale v Tišnově.

 

Loňský  ročník předání Ceny JMK se uskutečnil v předvečer Dne české státnosti - 27. září - v Hodoníně. Ocenění bylo předáno následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech: Jiří Brauner (technický pokrok), Zdeňka Vrbová (hudba), Jiří Netík (výtvarné umění), Vojtěch Vašíček, Stanislav Krátký (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.

Ocenění v roce 2006 získali tito laureáti: Milena Flodrová (historické vědy),  Richard Kania (lékařské vědy), Jiří Sehnal (hudební vědy), Yvetta Hlaváčová (sport), Vlasta a Jaroslav Smutní (kultura), Jiří Malášek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Jaroslav Kratka (mezilidské vztahy), Václav Kolář (mládežnický sport), Marek Badalík (hrdinský čin).

V roce 2005 převzali Cenu JMK tito laureáti: Karel Kašpárek (osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu), Zdeněk Pololáník (hudba), Šimon Ryšavý (literatura), Martin Voborný (za hrdinský čin) a Josef Zimovčák (sport).

Poprvé byla Cena JMK udělena v roce 2004 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech: Hana Zejdová (sport), Jan Dvořák (přírodní vědy), Vladislav Bláha (kultura), Miloslav Šnajdar (osobnost, jejíž dílo a činnost výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu). Zastupitelstvo JMK dále udělilo Cenu Jihomoravského kraje Davidu Kožuskému a Jaroslavu Gargulovi in memoriam za hrdinský čin.

 

 

 

Program „Dětská hřiště“ pro rok 2008

 

 

Program „Dětská hřiště“ pro rok 2008 vyhlásila Rada Jihomoravského kraje na své 174. schůzi konané dne 28.8.2008 usnesením č. 11304/08/R 174.

 

Příjemci dotace:

Příjemcem dotace může být pouze:

-          obec na území Jihomoravského kraje (s výjimkou statutárního města Brna),

-          občanská sdružení, která pracují s dětmi a mládeží a která mají sídlo na území JMK, nebo působí na území JMK,

-          církevní právnické osoby se sídlem na území JMK.

 

Dotaci lze použít na:

  1. nákup herních prvků (včetně nákladů souvisejících s dopravou, montáží a instalací) – jak investiční tak neinvestiční dotace,
  2. opravu, údržbu, nátěr, výměnu vadných součástech, opravu dopadových ploch apod. u herních prvků – pouze neinvestiční dotace.

 

Výše dotace:

Maximální výše dotace na jeden projekt: 200.000,-- Kč

 

Časový harmonogram realizace projektu:

Projekt musí být realizován v období od 1.1.2008 do 30.6.2009. 

Předkládání žádostí:

1.     Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z programu „Dětská hřiště“ pro rok 2008 je zveřejněna na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz (sekce Granty a dotace, Dotace pro rok 2008),

2.     Žádosti se podávají pouze písemně na předepsaných formulářích od 29. 8. 2008 do 30. 9. 2008, a to prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo poštou na adrese Jihomoravský kraj, odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Ke splnění lhůty pro podání žádosti postačuje předat žádost adresovanou Jihomoravskému kraji k poštovní přepravě v poslední den lhůty.

 

Při vyhodnocení žádostí bude ze strany žadatele přihlédnuto k zapojení dětí a mladých do projektu, které bude v projektu popsáno, případně doloženo např. kresbami, texty apod.

 

Výsledky programu „Dětská hřiště“ pro rok 2008 budou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

 

 

Ing. Stanislav Juránek

hejtman jihomoravského kraje