Informace č.j.: JMK 111142/2008

Jihomoravský kraj

 Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK  111142/2008

S-JMK 111142/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

       5. 9. 2008

 

 

Bod č. 5 ze 174. schůze Rady Jihomoravského kraje – částečné poskytnutí informace

 

 

            dne 23. 8. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 174.  zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 5 s názvem „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“, který byl předložen na 174. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         důvodová zpráva

-         příloha č. 1.

 

Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 174. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 28. 8. 2008 označeného „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 115440/2008 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 111142/2008 OSO ze dne 3. 9. 2008 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

Přílohy: dle textu