Informace č.j.: JMK 92412/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 92412/2008               S – JMK 92412/2008 OKP               Krásná/541651233              27. 8. 2008
 
 
„Cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravě / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 13. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – cesta do Bruselu – studie HBH k obchvatu Břeclavi a jižní Moravě / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
firma HBH zpracovala studii nazvanou ‘Rychlostní silnice R 55 Břeclav,D2 – hranice ČR/Rakousko, Reinthal‘.
Ve dnech 1.4. – 3.4. byla v Bruselu delegace z JMK (Ing. Procházka (Ředitelství silnic a dálnic), Ing. Hornoch (HBH Projekt spol. s r.o.), Mgr. Šikula (HBH Projekt spol. s r.o.), ing. Hubáčková, ing. arch. Hamrlová, KrÚ JMK).
Požaudujeme
a) předat kopie dokumentů dokládajících kdo a jak schválil předmětnou cestu do Bruselu,
b) předat kopie dokumentů dokládajících, jaké bylo zadání úkolu pro tuto cestu,
c) předat kopie dokumentů dokládajících kdo a kdy tuto cestu vykonal,
d) předat kopie dokumentů dokládajících, jak bylo nařízeno jednat o předmětné studii
a o problematice spojení Brna a Vídně
,
e) předat kopie dokumentů dokládajících vyúčtování předmětné služební cesty včetně všech příloh,
e) sdělit, který den a jmenovitě s kým bylo v Bruselu jednáno,
f) předat kopie veškeré korespondence v dané věci s ŘSD a HBH.
g) předat kopie dokumentů a veškeré korespondence dokládající jak byla tato cesta koordinována se stálou misí ČR v Bruselu a jak byla stálá mise ČR v Bruselu o této cestě informována,
h) předat kopie a veškeré korespondence dokládající jak byla cesta dojednána s orgány EU v Bruselu,
j) předat veškeré dokumenty, které byly v Bruselu předány a které byly v Bruselu získány,
h) předat kopii cestovní zprávy.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová,
přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořizován záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kde se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat v elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 20 a posledních 10 stran.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 99204/2008 ze dne 24. 7. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 54,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 20. 8. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
-         služební cestu Ing. arch. Hamrlové a Ing. Bc. Hubáčkové do Bruselu, která se konala ve dnech 1. – 3. 4. 2008 schválil ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V příloze Vám předáváme Žádosti o povolení pracovní cesty do zahraničí pro Ing. arch. Hamrlovou a Ing. Bc. Annu Hubáčkovu, v nichž byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 110567/2008 ze dne 27. 8. 2008).
 
 
k písm. b) Žádosti:
-         Zadání úkolu pro zahraniční služební cestu do Bruselu je uvedeno v Žádostech o povolení pracovní cesty do zahraničí (viz. písm. a) Žádosti) a v cestovních příkazech, v nichž je uveden i účel cesty – Hodnocení investičních záměrů z hlediska evropské legislativy, zkušenosti s aplikací procesu EMAS. Cestovní příkazy Vám předáváme v rámci vyřízení písm. e) Žádosti.
 
 
k písm. c) Žádosti:
-         zahraniční služební cestu do Bruselu konanou ve dnech 1. – 3. 4. 2008 vykonala za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. arch. Hamrlová a Ing. Bc. Hubáčková. V příloze Vám předáváme „Zprávu ze služební cesty do Bruselu konanou ve dnech 1. – 3. 4. 2008“. Dále má povinný subjekt k dispozici Cestovní příkazy, které Vám předáváme v rámci vyřízení písm. e) Žádosti.
 
 
k písm. d) Žádosti:
-        s ohledem na skutečnost, že nebylo vydáno žádné nařízení jak „jednat o předmětné studii a o problematice spojení Brna a Vídně“ nemá povinný subjekt žádné informace ani dokumenty k písm. d) Žádosti.
 
 
k písm. e) Žádosti (předat kopie dokumentů dokládajících vyúčtování předmětné služební cesty včetně všech příloh):
-         Vám v příloze předáváme Cestovní příkazy pro zahraniční pracovní cestu, jejichž součástí je i kompletní vyúčtování předmětné služební cesty. V těchto příkazech byly anonymizovány osobní údaje (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 110567/2008 ze dne 27. 8. 2008).
 
 
k písm. e) Žádosti (sdělit, který den a jmenovitě s kým bylo v Bruselu jednáno):
-         Dne 2. 4. 2008 proběhlo jednání se zástupci DJ Enviroment. Schůzka byla dohodnuta s dr. Mikem, který si přizval pracovnice DJ Enviroment.
-         Dne 3. 4. 2008 proběhla návštěva Stálého zastoupení ČR při Evropské Unii, resp. proběhlo jednání s panem Stanislavem Schneiderem.
           
            Bližší informace o jednáních jsou obsaženy ve „Zprávě ze služební cesty do Bruselu konané ve dnech 1. – 3. 4. 2008“.
 
 
k písm. f) Žádosti:
-         s ohledem na skutečnost, že žádná Vámi požadovaná korespondence neproběhla, resp. neexistuje, nemá povinný subjekt k dispozici žádné informace k písm. f) Žádosti.
 
 
k písm. g) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné dokumenty, resp. korespondenci požadovanou pod písm. g) Žádosti. A to s ohledem na skutečnost, že kontakt se Stálou misí ČR při Evropské Unii probíhal telefonicky a ústně na jednání konaném dne 3. 4. 2008.
 
 
k písm. h) Žádosti (předat kopie a veškeré korespondence dokládající jak byla cesta dojednána s orgány EU v Bruselu):
-         vzhledem ke skutečnosti, že předmětná zahraniční služební cesta do Bruselu nebyla dojednána s orgány EU v Bruselu, nemá povinný subjekt žádné Vámi požadované informace ani dokumenty k písm. h) Žádosti.
 
 
k písm. j) Žádosti:
-         Vám v příloze předáváme CD s prezentací, jenž v Bruselu předala Ing. arch.Hamrlová. Jedná se o prezentaci na téma příprava výstavby rychlostních silnic R 43, R 52 a R 55 na územní Jihomoravského kraje. Žádné jiné dokumenty nebyly v Bruselu předány ani získány.
 
 
k písm. h) Žádosti (předat kopii cestovní zprávy):
-         Zpráva ze služební cesty do Bruselu konanou ve dnech 1. – 3. 4. 2008“ Vám předáváme v rámci vyřízení písm. c) Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (13x A4 jednostranný, 1x CD)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz