Informace č.j.: JMK 89143/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 89143/2008               S – JMK 89143/2008 OKP               Krásná/541651233              19. 8. 2008
 
 
„Jednání k R43“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 5. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání k R43“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
‚Probiají‘ jednání o R43, včetně možnosti jižního obchvatu Kuřimi. Tato jednání probíhají i s firmou HBH.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde proběhla jednání, kde se jednalo i o R43 a kterých se zúčastnil pracovník KrÚ JMK nebo kterýkoliv ze zastupitelů JMK,
b) sdělit o čem se na jednáních dle bodu a) jednalo, jaký byl výsledek jednání a kdo se těchto jednání zúčastnil,
c) požadujeme předat veškerou korespondenci týkající se R43, a to včetně korespondence s městem Kuřim, městem Brno, s firmou HBH, s firmou T-PLAN, s firmou ADIAS, s ŘSD, s Ministerstvem dopravy, s obcemi Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské ‚Kníninice‘, Chudčice, Veverská Bitýška, Hvozdec, Ostrovačice, Malhostovice, Drásov, Lipůvka, Lažany, Černá Hora, Blansko, Česká, a to včetně materiálů týkajících se všech variant obchvatu Kuřimi.
‚Korespoindencí‘ se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, emailová i faxová, zápisy/zázmany z jednání , ‚informormace‘ o čase, místě a účastnících jednání, pokud nebyl pořizován zápis/záznam z jednání, a dokumenty předané osobně či na podatelnu JMK. Pod pojem korespondence spadají i smlouvy o dílo, objednávky, předávací protokoly a faktury.
Vše se požaduje od 1.9.2007,
Nepožadujeme předat kopii zadání ZUR JMK.
Dokumenty existující elektronicky požadujeme elektronicky.
Žádný dokument nepožadujeme více než 1x,
Grafické přílohy, které neexistují elektronicky, požadujeme předat jako černo-bílé kopie.
Má-li nějaký dokument více než 30 stran a neexistuje-li elektronicky, požadujeme prvních 20 a posledních 5 stran.“.
 
Poskytnutí Vámi požadovaných informací je spojeno s určitými náklady na jejich vydání, proto jste byli dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 94932/2008 ze dne 17. 7. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace (jenž činí 69,20 Kč), a to buď přiloženou složenkou (na složence je uvedeno číslo účtu Jihomoravského kraje a variabilní symbol – pozn. povinného subjektu), osobně na pokladně Krajského úřadu Jihomoravského kraje (pro tento případ je přiložen „Doklad o vyměření úhrady za poskytnutí informace“) nebo bezhotovostním převodem na účet  Jihomoravského kraje č. 000027-7188260227/0100, variabilní symbol 1921110568.
 
Dne 4. 8. 2008 byla na účet Jihomoravského kraje připsána částka 69,20 Kč, a to pod variabilním symbolem 102111457. S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt v poslední době podobnou částku v případě jiné žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. neúčtoval, zasíláme Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze kopie Vámi požadovaných informací, resp. informací, které byly povinným subjektemúčtovány pod variabilním symbolem 1921110568, a to:
 
k písm. a) Žádosti:
 
-         povinný subjekt má povědomost o jednáních ze dne 10. 6. 2008 v budově společnosti HBH Projekt spol. s r.o. a o jednání, které proběhlo dne 27. 6. 2008 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
k písm. b) Žádosti Vám sdělujeme následující:
 
            Na jednáních se jednalo o alternativní trase I/43 v prostoru Kuřim – Česká. Výsledkem jednání bylo seznámení s problematikou této trasy. Jednalo se pouze o informativní jednání, ze kterých nebyly učiněny žádné závěry, zápisy, ani prezenční listiny.
 
-         Jednání konaného dne 10.6.2008 v budově společnosti HBH Projekt spol. s r.o. se za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastnili: pracovníci odboru životního prostředí a odboru dopravy, dále pak zástupci Ředitelství silnic a dálnic a zástupci společnosti HBH Projekt spol. s r. o.
 
-         Jednání konaného dne 27. 6. 2008 v budově Krajského úřadu Jihomoravského Kraje se za Krajský úřad Jihomoravského kraje účastnili: pracovníci: odboru dopravy, odboru územního plánování a stavebního řádu a náměstkyně hejtmana Ing. arch. Anna Procházková.
 
k písm. c) Žádosti v příloze předáváme:
 
-         kopii žádosti společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 2040/07 ze dne 26. 9. 2007 o vyjádření stavebního úřadu k záměru „‚Rychlostní silnice R43 Kuřim – Svitávka‘ – Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb.“, včetně přílohy, kterou je přehledná situace 1:25 000 (velký formát),
-         kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 131429/2007 ze dne 9. 10. 2007 s názvem „‚Rychlostní silnice R43 Kuřim – Svitávka‘ – Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. – vyjádření k záměru“,
-         kopii pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 1286/08 ze dne 3. 6. 2008 na jednání konané dne 10. 6. 2008 v zasedací místnosti společnosti HBH Projekt spol. s r.o.
 
            Pro úplnost pouze dodáváme, že další korespondence týkající se R43 v období od 1. 9. 2007 již byla Vašemu sdružení předána v rámci vyřízení obdobných žádostí o informace s názvy:
,,Žádost o informace podle zákona 106/99 - jednání k ÚP Drásov“,
Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Malhostovice,
a Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání k ÚP Jinačovice“, které byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny dne 6. 4. 2008 a na něž Vám bylo dne 19. 5. 2008 odpovězeno sděleními Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 65461/2008, JMK 65462/2008 a JMK 65455/2008. Tuto korespondenci máte dle přiložených doručenek prokazatelně k dispozici a není Vám tudíž opětovně zasílána.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (4x A4 jednostranný, 1x kopie velkého formátu)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz