Informace č.j.: JMK 110407/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./             ČJ.                                     Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                        JMK 110407/2008                S-JMK 58721/2008 OKP               Bónová/541651266             21. 8. 2008
 
 
„Stanoviska k územním řízením pro R5204, R5205, R5206 - II“ – poskytnutí informace2
 
Vážení,
 
dne 30. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – stanoviska k územním řízením pro R5204, R5205, R5206 – II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
probíhá územní řízení pro R52,
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde jednání o územním řízení proběhla,
b) sdělit kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
c) sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo,
d) předat veškerou korespondenci ve věci územních řízení, a to včetně dokumentů předaných (viz definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky
ve věci územního řízení a která následovala po jednáních a i stanovisek, která byla pro tato územní řízení vydána
.
Informace se požadují za období od 1.1.2007.
Vlastní projektové dokumenty k DUR se požadují pouze ty, které povinný subjekt vlastní v elektronické formě.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.
            Dne 11.8.2008 bylo Krajskému úřadu Jihomoravského kraje doručeno rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 20827/2008/81 ze dne 4.8.2008, kterým přikázalo povinnému subjektu žádost v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení rozhodnutí opětovně vyřídit.
 
            V souladu s výše uvedeným rozhodnutím, Vám zasíláme následující informace:
 
K bodu a) – c) žádosti:
 
            Ve své žádosti jste jednoznačně specifikovali požadavek, „kdy a kde jednání o územním řízení proběhla, kdo se těchto jednání zúčastnil, včetně předání kopií prezenčních listin, a sdělení o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo, a to za období od 1.1.2008“, tedy tak, že požadujete informace o jednáních týkajících se samotného územního řízení pro R52 a nikoliv o jednáních týkajících se přípravy dokumentace pro toto územní řízení, resp. postupu projektantů (jak jste např. uvedli u žádosti ev. pod sp.zn. JMK 46035/2008 „jednání se SUDOP Praha k R52/2“), což je věcí samostatnou a odlišnou (jednání, která svolala firma HBH projekt, spol. s r.o. a firma SUDOP Praha a.s. a jednání konané dne 29.11.2007 na KrÚ JMK, nebyla svolána v rámci územního řízení a nebyla svolána správním orgánem).
            Povinný subjekt tedy nemá informace o tom, kdy a kde jednání o územním řízení proběhla, zda vůbec proběhla, nemá prezenční listiny (neví tedy, kdo se jednání zúčastnil) a jakých závěrů bylo dosaženo. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje není dotčeným orgánem v územním řízení. Dotčeným orgánem v územním řízení je Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako orgán ochrany přírody a krajiny, příp. ochrany ovzduší.
 
            S odkazem na shora uvedené má povinný subjekt povědomost pouze o jednáních týkajících se přípravy dokumentace pro územní řízení se SUDOP Praha a.s., která proběhla dne 8. 1. 2007 v Mikulově, dne 5. 2. 2007 v Brně, dne 21. 3. 2007 v Dolních Dunajovicích, dne 29. 10. 2007 v Pohořelicích a dne 29. 11. 2007 v Brně a HBH projekt, spol. s r.o., které proběhlo 20.5.2008 v budově Ředitelství silnic a dálnic v Brně.
 
K bodu b) – d) žádosti:
 
            O informace o jednáních včetně korespondence a dokumentů se SUDOP Praha a.s., jste si však požádali samostatnými žádostmi, a to žádostí „jednání se SUDOP Praha k R52“ ze dne 10.2.2008 ev. pod sp.zn. S-JMK 20603/2008 OKP a  žádostí „jednání se SUDOP Praha k R52/2“ ze dne 6.4.2008 ev. pod sp.zn. S-JMK 46035/2008 OKP. Odpověď resp. poskytnutí informací k těmto žádostem Vám bylo zasláno sdělením ze dne 23.5.2008 č.j. JMK 46035/2008 (P2). Žádost ze dne 10.2.2008 č.j. JMK 20603/2008 byla pro nezaplacení úhrady dne 30.4.2008 (doručeno dne 7.5.2008) odložena (P1). 2x Kopii sdělení přikládáme.
 
            O informace o jednáních včetně korespondence a dokumentů s HBH Projekt, spol. s r.o., jste si požádali samostatnými žádostmi, a to žádostí „jednání s HBH Brno k R52“ ze dne 10.2.2008 ev. pod sp.zn. S-JMK 20623/2008 OKP, žádostí „jednání s HBH Brno k R52/2“ ze dne 17.5.2008 ev. pod sp.zn. S-JMK 65281/2008 OKP a žádostí „jednání s HBH Brno k R52/3“ ze dne 15.6.2008 ev.pod sp.zn. S-JMK 78889/2008 OKP. Odpověď resp. poskytnutí informací k těmto žádostem Vám bylo zasláno sděleními ze dne 21.2.2008 č.j. JMK 26493/2008 (P3) (doručeno dne 29.2.2008),  ze dne 29.5.2008 č.j. JMK 65281/2008 (P4) (doručeno dne 6.6.2008), ze dne 24.7.2008 č.j. JMK 78889/2008 (P5). 3x Kopii sdělení přikládáme.
 
K bodu d) žádosti:
            S odkazem na již shora uvedené k bodu a) - c) Žádosti povinný subjekt sděluje, že nemá žádnou korespondenci ve věci územních řízení, a to včetně dokumentů předaných, a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky ve věci územního řízení a která následovala po jednáních.  
            Povinný subjekt má k dispozici korespondenci týkající se podkladů pro územní řízení, obvykle investorem požadované ještě před zahájením územního řízení, tedy korespondenci týkající se přípravy dokumentace pro územní řízení (včetně  stanovisek pro území řízení) např. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy č.j.: 131435/2007 ze dne 8. 10. 2007 s názvem „Závazné stanovisko“, týkající se stavby Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko a dopis společnosti SUDOP Praha a.s. zn. 204/2057/07 ze dne 10. 9. 2007 s názvem „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko“, včetně příloh, kterými jsou průvodní zpráva a plná moc.  Tato korespondence vám již byla  poskytnuta ke shora uvedeným žádostem „jednání se SUDOP Praha k R52“ a „jednání s HBH Brno k R52“.
 
 
            Dále má pak má povinný subjekt k dispozici informace (vyjádření poskytovaná jako podklad pro územní řízení týkající se přípravy dokumentace pro územní řízení), které po obsahové stránce nespadají pod zákon č. 106/1999 Sb., ale jsou informacemi podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace Vám již byly zaslány v rámci vyřízení jiné vaší žádosti ze dne 10.2.2008 s názvem „stanoviska k územnímu řízení pro R5204, R5205, R5206“ ev. pod sp.zn. S-JMK 20601/2008 OKP, a to sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 28198/2008 (P6) ze dne 26. 2. 2008 (doručeno dne 29.2.2008). 1x Kopii sdělení přikládáme.
 
Jedná se o následující písemnosti:
 
-         žádost společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z 26. 2. 2007 o vyjádření záměru R 52, stavba 5204 Pohořelice –Ivaň,
-         vyjádření KrÚ JMK, OŽP č.j. JMK 28578/2007 (původně chybně uvedeno 5794/2007) z 28. 3. 2007 k záměru R 52, stavba 5204 Pohořelice –Ivaň,
-         žádost společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z 29. 10. 2007 č.j. 0356/07 o vyjádření k dokumentaci R 52, stavba 5204 Pohořelice-Iváň,
-         vyjádření KrÚ JMK, OŽP č.j. JMK 28578/2007 z 4. 12. 2007 k dokumentaci R 52, stavba 5204 Pohořelice-Ivaň,
-         žádost společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z 14. 12. 2007 o vyjádření k dokumentaci R52, stavba 5205 Ivaň – Perná,
-         vyjádření KrÚ JMK, OŽP č.j. JMK 167467/2007 z 24. 1. 2008 k dokumentaci R 52, stavba 5205 Ivaň – Perná.
 
a  dále o následující informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů:
 
            Žádost společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z  8.3.2007 o udělení výjimky ve smyslu ust. § 56 odst. 1 z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních podmínek zvláště chráněných druh živočichů k akci „Rychlostní silnice R 52, stavba 5204 Pohořelice Ivaň, včetně SSÚRS Pohořelice.
            I když zmíněná informace je nad rámec této Vaší žádosti, zasíláme Vám kopii žádosti společnosti HBH projekt, spol. s r.o. z  8.3.2007 v příloze (P9).
 
             Oznámení KrÚ JMK č.j. JMK 41501/2007 z 28.3.2007 o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky včetně usnesení o přerušení řízení.  Tyto informace Vám již byly zaslány sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61459/2007 sp.zn. S-JMK 49880/2007 OKP ze dne 9.5. 2007 (doručeno dne 18.5. 2008) k vyřízení vaší žádosti ze dne 16.4.2007 s názvem „komunikace o R52(P8). Kopii sdělení přikládáme.
 
            Závěrem uvádíme, že dne 10.2.2008 jste si podali žádost o stejném obsahu s názvem stanoviska k územnímu řízení pro R5204, R5205, R5206“ ev. pod sp.zn. S-JMK 20601/2008 OKP, která byla vyřízena sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 28198/2008 (P6) ze dne 26. 2. 2008 (doručeno dne 29.2.2008) poskytnutím části informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (viz. výše) a sdělením o odložením žádosti pro nezaplacení úhrady ze dne 30.4.2008 č.j. JMK 20601/2008 (P7). 1x Kopii sdělení přikládáme.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                   
 
IČ                                DIČ                                 Telefon                       Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                   CZ70888337                   541651266                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz