Informace č.j:: JMK 110178/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
ČJ.                                            Sp.Zn.                                                  Vyřizuje/linka                                        Brno
JMK 110178/2008                       S – JMK 78887/2008 OKP                     Mgr. Poláčková/541651217                    21. 8. 2008
 
 
„Žádost občana ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK – slib. ing. Venclíka“
 
 
            dne 15. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – žádost občana ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK – slib ing. Venlcíka“ (dále jen „Žádost“).
 
S odkazem na rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j.: MV-42462-3/ODK-2008 ze dne 6. 8. 2008 a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k bodu b) Žádosti sdělujeme, že prověřením zápisů ze zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje za rozhodné období bylo zjištěno, že žádná složka ve smyslu Vaší Žádosti nebyla Zastupitelstvu Jihomoravského kraje předána, resp. předložena.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                                 Internet
70888337              CZ70888337               541651217                541651289                polackova.hana@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz