Informace č.j.: JMK 105326/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.            Čj.:                                     SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                     Brno               
            JMK 105326/2008               S-JMK 91260/2008 OKP              Bónová/541651266              8. 8. 2008
 
„Další dokumenty Thermal Pasohlávky a.s.“ – poskytnutí informací
 
Vážení,
 
            dne 9. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – další dokumenty ThermalPasohlávky a.s. “ (dále jen „Žádost“).
           
             V Žádosti uvádíte:
„Ing. Juránek zastupuje JMK na valných hromadách Thermal Pasohlávky a je i členem Dozorčí rady. Proto je tato žádost o informaci směřována do vlastních rukou orgánu kraje, hejtmana. Podle para 2 odst.1 InfZ jsou povinnými subjekty explicitně i orgány samosprávného celku a tedy povinným subjektem je i hejtman jako orgán kraje.
Poukazujeme také na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSSú 2 As 20/2007-67 z 23.11. 2007, kde se NSS vyjádřil k tomu, který orgán a v jaké působnosti má poskytovat informace. Podobně judikoval NSS pro samostatné celky na úrovni obcí rozsudkem Sp. Zn. 4 As 56/2006 z 2.7.2007 a na tento rozsudek se explicitně odvolal ve výše citovaném rozsudku 2 As 20/2007-67 z 23.11.2007. Explicitní výraz ORGANY vyl v para 2/1 před i po novelizaci zákonem 61/2006 Sb.
Požadujeme předat kopie níže specifikovaných dokumentů (v případě, že byly podepsány, pak s podpisy)
a)      podpisové vzory – ČP z 8.10.2007
b)      zápis č- 15/07z jed. předst. z 26.9.2007
c)      zápis ze zas. mim. VH z 14.9.2007
d)      zápis ze zas. náhr. VH z 27.7.2007
e)      znal.posudek č. 28500-301/200 z 20.9.2006
f)       podpisové vzory- ČP z 16.11.2006
g)      prohl. vkladatele z 22.11.2006
h)      prohl. správce vkladu z 19.12.2006
j)        zápis DR z 14.12.2006
k)      zápis ust. zas. předst. z 14.12.2006
l)        notářský zápis-NZ 518/2006 z 14.12.2006
m)    notářský zápis-NZ 467/2006-stanovy z 13.11.2006“
 
 
            Dne 4.8.2008 byla přijata Vaše úhrada za poskytnutí informací ve výši 62,90 Kč.
 
V příloze Vám zasíláme požadované informace.
 
            K bodu Žádosti:
 
a)      podpisové vzory z 8.10.2007 – nemá povinný subjekt k dispozici, jsou založeny pouze u společnosti a v obchodním rejstříku
 
b)      zápis č. 15/07z jednání představenstva z 26.9.2007 - nemá povinný subjekt k dispozici, je založen pouze u společnosti a v obchodním rejstříku
 
c)      zápis ze zasedání mimořádné valné hromady z 14.9.2007 - nemá povinný subjekt k dispozici, je založen pouze u společnosti a v obchodním rejstříku
 
d)      zápis ze zasedání náhradní valné hromady VH z 27.7.2007. V příloze zasíláme pouze text zápisu bez příloh, jelikož zápis včetně přílohy č. 1 Vám byl již zaslán sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61/2008 ze dne 12.2.2008. Příloha č. 3 Listina přítomných a příloha č. 4 Seznam akcionářů Vám byla zaslána sdělením Jihomoravského kraje č.j. JMK 27130/2008 ze dne 7.3.2008. Přílohu č. 2 a 5 Jihomoravský kraj neobdržel a nemá ji tedy k dispozici. Uvedené máte prokazatelně k dispozici a není tedy opětovně zasíláno.
                  Zápis ze zasedání náhradní valné hromady z 27.7.2007 obsahuje osobní údaje fyzických osob,
                 proto je současně s poskytnutím zasíláno i rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
 
e)  znal.posudek č. 28500-301/2006 z 20.9.2006 – je součástí notářského zápisu NZ 467/2006 o založení akciové společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 13.11.2006, který Vám byl poskytnut po zaplacení úhrady na základě výzvy k úhradě nákladů k Vaší jiné žádosti pod sp.zn. S-JMK 89160/2008 OKP ze 14.7.2008, a to sdělením Jihomoravského kraje ze dne 23.7.2008 po uvedenou sp.zn. Uvedené máte tedy prokazatelně k dispozici a není opětovně zasíláno.
 
f)        podpisové vzory z 16.11.2006 (součástí jsou i podpisové vzory datované 13.11.2006,15.11.2006 a 22.11.2006) tj. podpisové vzory MUDr. Tomáše Lochmana,Ing. arch. Lydie Filipové, Mgr. Václava Božka, CSc., Stanislava Navrkala, Ing. Milana Venclíka, Ing. Stanislava Juránka
                   Podpisové vzory obsahují nezveřejněné osobní údaje fyzických osob (rodná čísla), proto je současně s poskytnutím zasíláno i rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  Jiné podpisové vzory nemá Jihomoravský kraj k dispozici.
 
g)      prohlášení vkladatele z 22.11.2006, resp. 28.11.2006
 
h)      prohlášení správce vkladů z 19.12.2006
 
j)   zápis z ustavujícího zasedání dozorčí rady z 14.12.2006
                   
k)      zápis z ustavujícího zasedání představenstva z 14.12.2006
 
l)        notářský zápis NZ 518/2006 z 14.12.2006
 
m)   notářský zápis-NZ 467/2006 z 13.11.2006 včetně příloh, tedy i stanov Vám byl poskytnut po zaplacení úhrady na základě výzvy k úhradě nákladů k Vaší jiné žádosti pod sp.zn. S-JMK 89160/2008 OKP ze 14.7.2008, a to sdělením Jihomoravského kraje ze dne 23.7.2008 po uvedenou sp.zn. Uvedené máte tedy prokazatelně k dispozici a není opětovně zasíláno.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    
Přílohy: dle textu 7x ( 32 listů)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                       Fax                                E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                  541651266                  5416511289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz