Informace č.j.: JMK 103793/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.                                 SpZn.                                  Vyřizuje/linka                       Brno
JMK103793/2008         S - JMK 68617/2008 OKP          Mgr. Poláčková/541651217         5. 7. 2008                                           
 
 
„165 RJMK bod 29“  - poskytnutí informace
 
 
dne 23. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), dle které žádáte „o zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 29 na 165. zasedání RJMK“.
 
S odkazem na rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j.: MV-56189-4/ODK-2008 ze dne 16. 7. 2008 a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, a to kompletní materiál předložený k bodu 29 165. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 29. 5. 2008. V daném případě se jedná o:
  1. titulní list (viz Vámi uváděná dikce „tzv. košilka“) k bodu 29 programu s názvem „Návrh zákona o stížnostech a o změně některých zákonů“ včetně „Důvodové zprávy“,
  2. příloha č. 1 materiálu („Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání Zákona o stížnostech a o změně některých zákonů“).
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
                                                                                   
Přílohy: dle textu