Informace č.j.: JMK 102541/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK    102541/2008                S-JMK 102541/2008 OSO         Mgr. Dvořáček/541658854                 18. 8. 2008                                  
                                                                                                                               
 
26. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje – úvodní bod -poskytnutí informace
 
 
 
            Dne 3. 8. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 –26 ZJMK -  úvodní bod“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti žádáte o „dokument týkající se podnětu OS Kníničky, který byl dle zvukového záznamu a vyjádření hejtmana rozdán v rámci úvodního bodu na 26 ZJMK“.  
 
V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme elektronickou kopii požadovaného dokumentu týkajícího se Vašeho podnětu, který byl dne   3. 7. 2008 rozdán na 26. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Žádný další podnět nebyl Zastupitelstvu Jihomoravského kraje doručen a na 26. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje předložen.
 
 
 
            S  pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová,v.r.
                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního
                                                          
 
 
                                                                                   
   Přílohy: dle textu