Informace č.j.: JMK 96722/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 96722/2008                     S-JMK 96722/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 30. 7. 2008                                   

                                                                                                                               

 

 

 

25 ZJMK bod 143 – poskytnutí informace

 

            Dne 21. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 25 ZJMK bod 143“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti žádáte „o zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 143 na 25. zasedání ZJMK“

 

Povinný subjekt nemá žádné požadované informace ve smyslu ustanovení  § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k dispozici.

 

K výše uvedenému sdělujeme, že na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 12. 6. 2008 nebyl k bodu č. 143 s názvem „Informativní zprávy“ předložen žádný materiál. K uvedenému bodu předložila Ing. arch. Anna Procházková návrh na usnesení v souladu s čl. 17 odst. 3 Jednacího řádu ZJMK, znění tohoto návrhu na usnesení Vám zasíláme v příloze.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                                                                  

Přílohy: dle textu