foto 1 foto 2

Usnesení ze 170. schůze RJMK 3. 7. 2008

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

VÝPIS

USNESENÍ

ze 170. schůze Rady Jihomoravského kraje

konané dne 3. 7. 2008

v budově sídla Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Bod č. 1 programu – Zahájení

 

Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti – zdržel se.

 

Ověřovatelé zápisu ze 170. schůze Rady Jihomoravského kraje

 

Usnesení 10750/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje za ověřovatele zápisu ze 170. schůze Rady Jihomoravského kraje a Ing. Jana Letochu a Ing. Jaroslava Pospíšila.

H: 7 – 0 – 0

 

Program 170. schůze Rady Jihomoravského kraje:

Usnesení 10751/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje program 170. schůze Rady Jihomoravského kraje:

1.                  Zahájení

2.                  Vesnice roku 2008

3.                  Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

4.                  Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

5.                  Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na dožínky

6.                  Nezařazen

7.                  Zrušení usnesení a dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava

8.                  Schválení projektu k podání do ROP – Projekt Rodinné pasy

9.                  Smlouva o budoucí smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK – Město Znojmo

10.              Žádost o darování budovy Minoritského kláštera a pozemku p.č. 162, obojí v k.ú. Znojmo-město Jihomoravskému kraji

11.              Masarykovo muzeum v Hodoníně,  příspěvková organizace – žádost o účelovou dotaci z prostředků EU na akci „Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů“

12.              Regionální muzeum v Mikulově, p.o. – souhlas se zadáváním veřejné zakázky a se zadávacími podmínkami na zakázku "Vybavení zázemí kongresového centra mobiliářem"

13.              Dohoda o partnerství – Židovská obec

14.              Změna závazného ukazatele organizace zřizované Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2008 v oblasti školství

15.              Nabídka nemovitého majetku na hraničních přechodech v územní působnosti Jihomoravského kraje III

16.              Souhlas s podáním žádosti Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 890 o účelovou investiční dotaci z prostředků EU na akci „Areál volného času a sportu při Baťově kanálu“

17.              Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Komoře pro hospodářské styky se SNS

18.              Povolení úlevy – vodní hospodářství

19.              Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

20.              Zvýšení základního kapitálu společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

21.              Noviny Jihomoravského kraje

22.              Dotace na odstranění havárií a škod

H: 7– 0 – 0

 

Bod č. 3 programu – Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

 

Usnesení 10752/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

a) schvaluje   v souladu s ust. § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje subjektům na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 1a zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 8851/07/R 143 ze dne 13.12.2007,

 

b) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje subjektům a obcím na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 1b zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválenou usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1487/07/Z 22 ze dne 13.12.2007,

 

c)  doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválit změnu závazného ukazatele stanoveného pro příspěvkovou organizaci Základní umělecké škole Brno, Smetanova 8 v rozpočtu JMK na rok 2008 spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz o částku 100 000,- Kč.

H: 7 – 0 – 0

 

Bod č. 4 programu – Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí

 

Usnesení 10753/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením     § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 2 zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválenou usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1487/07/Z 22 ze dne 13.12.2007

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 2 programu – Vesnice roku 2008

 

Usnesení 10754/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

a) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ustanovením § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí darů:

-         vítězné obci krajského kola soutěže „Vesnice roku 2008“ Vísky (okres Blansko) ve výši 500.000,- Kč,

-         obci Lužice (okres Hodonín) oceněné modrou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 100.000,- Kč,

-         městu Ždánice (okres Hodonín) oceněnému bílou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 100.000,- Kč,

-         obci Nikolčice (okres Břeclav) oceněné zelenou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 100.000,- Kč,

-         obci Hlohovec (okres Břeclav) oceněné oranžovou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 100.000,- Kč,

-         obci Mokrá-Horákov (okres Brno-venkov) oceněné diplomem za vzorné vedení obecní knihovny v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 20.000,- Kč, 

-         obci Cetkovice (okres Blansko) oceněné diplomem za vzorné vedení kroniky v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 20.000,- Kč, 

-         obci Dambořice (okres Hodonín) oceněné diplomem za rozvíjení lidových tradic v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 20.000,- Kč, 

-         obci Šitbořice (okres Břeclav) oceněné Fulínovou cenou za kvalitní květinovou výzdobu v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2008“ ve výši 20.000,- Kč,

-         městysu Lomnice (okres Brno-venkov) za péči o kulturní dědictví ve výši 10.000,- Kč

-         obci  Drahonín  (okres Brno-venkov) za výjimečnou vesnickou pospolitost ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Hlína (okres Brno-venkov) za ojedinělé ochotnické divadlo v přírodě ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Hnanice (okres Znojmo) za citlivé začlenění sakrálních staveb do krajiny ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Jevišovka (okres Břeclav) za velmi zdařilou obnovu příhraničí ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Kobylnice (okres Brno-venkov) za citlivou úpravu pietních a veřejných prostranství ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Kozárov (okres Blansko) za dlouhodobé uskutečňování Programu obnovy venkova ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Krásensko (okres Vyškov) za podporu Střediska ekologické výchovy Rychta ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Lažany (okres Blansko) za cílevědomou činnost v oblasti kultury a sportu ve výši 10.000,- Kč,

-         městysu Lysice (okres Blansko) za péči o mladou generaci a kulturní dědictví ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Násedlovice (okres Hodonín) za soustavné zlepšování podmínek pro seniory ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Nenkovice (okres Hodonín) za příkladný přístup k agroekologii ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Rašov (okres Brno-venkov) za uskutečňování Programu obnovy venkova ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Šakvice (okres Břeclav) za soustavnou podporu folklorního souboru Hanýsek ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Zastávka (okres Brno-venkov) za mimořádné úsilí při integraci menšin ve výši 10.000,- Kč,

-         obci Želetice (okres Hodonín) za úctu k místním tradicím ve výši 10.000,- Kč

 na rozvoj obce za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 3 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 7 programu – Zrušení usnesení a dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava

 

Usnesení 10755/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a) zrušuje usnesení č. 10725/08/R 169 ze dne 26.6.2008, které zní:

„Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje zájmovému sdružení právnických osob Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, Radnická 2, 602 00 Brno, IČ: 75063638, ve výši 1 mil. Kč, na realizaci projektu „Propojení webových aplikací cestovního ruchu“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 39 zápisu.“,

 

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

b) schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje zájmovému sdružení právnických osob Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava, Radnická 2, 602 00 Brno, IČ: 75063638, ve výši 8 mil. Kč, na realizaci projektů „Propojení webových aplikací cestovního ruchu“ a „Marketingová podpora cestovního ruchu“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 4 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 8 programuSchválení projektu k podání do ROP
– Projekt Rodinné pasy

 

Usnesení 10756/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

a) schvaluje podání žádosti BENEFIT7 na projekt „Propagace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji prostřednictvím turistických rodinných pasů“, včetně příloh žádosti, do výzvy k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro oblast podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, která tvoří přílohu č. 5a zápisu,

 

b) schvaluje použití finančních prostředků Fondu rozvoje Jihomoravského kraje z rezervy na financování projektů EU ve výši 7,5 % z přijatelných nákladů projektu maximálně do výše 382.882,50 Kč na spolufinancování projektu Jihomoravského kraje, na projekt „Propagace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji prostřednictvím rodinných pasů“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu , a to v případě, že bude vybrán Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,

 

c) schvaluje dohodu o partnerství k projektu „Propagace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji prostřednictvím turistických rodinných pasů mezi Jihomoravským krajem a Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava, která tvoří přílohu č. 5b zápisu,

 

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

d) vzít na vědomí závazek Jihomoravského kraje na předfinancování projektu „Propagace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji prostřednictvím turistických rodinných pasů“  v celkovém objemu 5.105.100 Kč v letech 2008 a 2009.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 9 programu – Smlouva o budoucí smlouvě
o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK – Město Znojmo

 

Usnesení 10757/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje doporučuje ZJMK

schválit v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v celkové výši 12 mil. Kč mezi JMK (budoucí poskytovatel) a Městem Znojmem, IČ: 00293881 (budoucí příjemce), který tvoří přílohu č. 6 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 10 programu – Žádost o darování budovy Minoritského kláštera a pozemku p.č. 162, obojí v k.ú. Znojmo-město Jihomoravskému kraji

 

Usnesení 10758/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, doporučuje  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

a)  projevit zájem o darování budovy Minoritského kláštera na ul. Přemyslovců č.p. 130, č.o. 6 na parcele p.č. 162 a parcely p.č. 162, obojí v k.ú. Znojmo-město Jihomoravskému kraji pro účel využití provozování Jihomoravského muzea ve Znojmě, p.o.,

 

b)  uložit RJMK podat žádost o darování budovy Minoritského kláštera na ul. Přemyslovců č.p. 130, č.o. 6 na parcele p.č. 162 a parcely p.č. 162, obojí v k.ú. Znojmo-město Jihomoravskému kraji pro účel využití provozování Jihomoravského muzea ve Znojmě, p.o. po zveřejnění takového záměru Městem Znojmem.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 11 programu – Masarykovo muzeum v Hodoníně,  příspěvková organizace – žádost o účelovou dotaci
z prostředků EU na akci „Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů“

 

Usnesení 10759/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v souladu s čl. VII. písm. b) Zřizovací listiny Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace,

a)  schvaluje záměr Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, předložit projekt Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů. Propagace Masarykova muzea v Hodoníně včetně poboček v Kyjově, Veselí nad Moravou a Mikulčicích. v rámci aktuální výzvy do programu ROP NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu,  

 

b) schvaluje použití finančních prostředků Fondu rozvoje Jihomoravského kraje z rezervy na financování projektů EU ve výši 10 % z přijatelných nákladů projektu maximálně do výše 469 tis. Kč na spolufinancování projektu Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, na akci Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů. Propagace Masarykova muzea v Hodoníně včetně poboček v Kyjově, Veselí nad Moravou a Mikulčicích v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu, a to v případě, že bude vybrán Regionální radou regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,

 

c) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. i) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, závazek 100 % předfinancování celkových nákladů projektu „Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů. Propagace Masarykova muzea v Hodoníně včetně poboček v Kyjově, Veselí nad Moravou a Mikulčicích“ realizovaného příspěvkovou organizací Masarykovo muzeum v Hodoníně pro roky 2008 až 2010 z Fondu rozvoje Jihomoravského kraje, v případě, že bude vybrán Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 12 programu – Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
– souhlas se zadáváním veřejné zakázky a se zadávacími podmínkami na zakázku „Vybavení zázemí kongresového centra mobiliářem“

 

Usnesení 10760/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a s čl. VII. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje

a) souhlasí se zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení zázemí kongresového centra mobiliářem“ příspěvkovou organizací Regionální muzeum v Mikulově postupem dle § 18 odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

 

b) souhlasí s návrhem zadávacích podmínek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení zázemí kongresového centra mobiliářem“, které tvoří přílohu č. 7 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 13 programu – Dohoda o partnerství – Židovská obec

 

Usnesení 10761/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, schvaluje návrh Dohody o partnerství mezi Jihomoravským krajem (partner) a Židovskou obcí Brno (realizátor), IČ: 49465473, k projektům: „Turistické zpřístupnění židovských památek v Brně“ a „Brno židovské“, který tvoří přílohu č. 8 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 14 programu – Změna závazného ukazatele organizace zřizované Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2008 v oblasti školství

 

Usnesení 10762/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s t a n o v i t závazný ukazatel dotaci na investice pro příspěvkovou organizaci v oblasti školství zřízené Jihomoravským krajem na rok 2008 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a § 12 odst. 2  písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle přílohy č.  9 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

 

Bod č. 15 programu – Nabídka nemovitého majetku
na hraničních přechodech v územní působnosti Jihomoravského kraje III –  informativní zpráva

 

Usnesení 10763/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

a)  bere na vědomí návrhy smluv na převod nemovitého majetku v územní působnosti Jihomoravského kraje, který zůstal nevyužitý na hraničních přechodech v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru, které Jihomoravský kraj obdržel od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

 

b) ukládá  odboru majetkovému zaslat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Územnímu pracovišti Brno dopis hejtmana Jihomoravského kraje. Dopis tvoří přílohu č. 10 zápisu.                                                          T: 20.7.2008

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 16 programu – Souhlas s podáním žádosti Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 890 o účelovou investiční dotaci z prostředků EU na akci „Areál volného času a sportu při Baťově kanálu“

 

Usnesení 10764/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje:

ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění:

a) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje udělit souhlas příspěvkové organizaci Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890 zastoupené ředitelem Mgr. Josefem Gazdíkem k podání žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci aktuální výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko, prioritní osa 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce, oblast podpory 1.5 Rozvoj přeshraničního turismu a spolupráce,

 

b) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit závazek spolufinancování projektu Střední odborné školy, Strážnice, Skácelova 890 „Areál volného času a sportu při Baťově kanálu“ do výše 1 045 tis.Kč v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko, prioritní osa 1 – Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce, oblast podpory 1.5 Rozvoj přeshraničního turismu a spolupráce, a to v případě, že bude vybrán Řídícím výborem operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 17 programu – Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Komoře pro hospodářské styky se SNS  

 

Usnesení 10765/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,

schvaluje poskytnutí dotace Komoře pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komoře,  se sídlem Praha 9, Freyova 27, PSČ 190 00, IČ: 256 34 763, ve výši 200 tis. Kč na přípravu, propagaci a realizaci RUSKÉHO BUSINESS DNE na 50. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně“, za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 11 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 18 programu – Povolení úlevy – vodní hospodářství

 

Usnesení 10766/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 59 odst. 1 z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  p o v o l i t  v souladu s ust. § 22 odst. 6 z.č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 36 písm. e) z.č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  ú l e v u  Svazku obcí Tasovice a Hodonice ve výši 887.501,-Kč z povinnosti uhradit penále uložené platebním výměrem č. 3/2008/OŽP, a to dle rozhodnutí, které tvoří přílohu č. 12 zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 19 programu – Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje

 

Usnesení 10767/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

d o p o r u č u j e   Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění   vzít na vědomí zprávu o činnosti Rady Jihomoravského kraje za období od 12. do 26. června 2008.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 20 programu – Zvýšení základního kapitálu společnosti Thermal Pasohlávky a.s.

 

Usnesení 10768/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

a)  d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  souhlasit se změnou stanov akciové společnosti obchodní firmy Thermal Pasohlávky a.s., IČ 277 14 608, se sídlem Pasohlávky 1, PSČ 691 22, dále jen společnost, takto:

 

1. Článek 16 bod 4 stanov společnosti, který zní:

4. Valná hromada se svolává oznámením uveřejněných v celostátně distribuovaném deníku určeném v článku 35. stanov. Oznámení musí být uveřejněno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Oznámení o konání mimořádné valné hromady musí být uveřejněno výše uvedeným způsobem 15 (patnáct) dní před jejím konáním.

 

   se nahrazuje následujícím zněním:

 

4. Představenstvo je povinno zveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.

 

2. V článku 35 stanov společnosti se ruší bez náhrady věta první, která zní:

   Oznámení o konání valné hromady, resp. jiné informace oznamované způsobem, určeným pro svolání valné hromady, se uveřejňují v Hospodářských novinách.

 

b)  doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  a v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  schválit, aby Jihomoravský kraj jako akcionář společnosti na valné hromadě společnosti prostřednictvím svého zástupce hlasoval pro přijetí následujícího rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:

 

1.  Z důvodů kapitálového posílení společnosti za účelem vybudování lázeňské a rekreační zóny v Obci Pasohlávky,  se  základní kapitál společnosti ve výši 107.000.000,- Kč zvyšuje o 40.125.000,-Kč na 147.125.000,- Kč, upisováním akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 40.125.000,- Kč se nepřipouští.

 

2.   Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním  celkem 214 kusů kmenových akcií,     znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 187.500,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs všech nově upsaných akcii, ať již s využitím přednostního práva, nebo akcií, které budou nabídnuty předem určenému zájemci, se rovná jejich jmenovité hodnotě.

 

3.  Lhůta pro upsání akcií, uvedených v bodu 2., s využitím přednostního práva, činí jeden měsíc ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je kancelář společnosti v Brně, ulice Příkop č. 4, která se nachází v pátém nadzemním podlaží budovy,  č. dveří 5.44.  Počátek běhu  lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva oznámí akcionářům představenstvo společnosti  způsobem, který stanoví zákon a stanovy společnosti pro svolání valné hromady. S využitím přednostního práva mohou dosavadní akcionáři na jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, upsat jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 187.500,- Kč za jednu akcii.

 

4.  Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upsání akcionáři společnosti, Jihomoravskému kraji, IČ 70888337, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, Upsání akcií bez využití přednostního práva bude vykonáno v kanceláři společnosti v Brně, ul. Příkop č. 4, v pátém nadzemním podlaží, číslo dveří 5.44, ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, tj. Jihomoravskému kraji.

 

5.   Emisní kurz upsaných akcií je povinen upisovatel splatit na zvláštní účet, který za tímto účelem založí představenstvo společnosti, vedený u Komerční banky a.s., a to takto:

upisovatel je povinen emisní kurz upsaných akcií splatit ve lhůtě do 30.6.2009.

 

c) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  schválit v souladu s § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, aby Jihomoravský kraj v případě, že druhý akcionář společnosti obec Pasohlávky neupíše akcie společnosti s využitím přednostního práva, upsal na zvýšení základního kapitálu společnosti, jehož znění je uvedeno v bodu b), s využitím přednostního práva a jako předem určený zájemce celkem 214 kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 187.500,- Kč za jednu akcii.

 

d) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  schválit zvýšení závazku použití finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje roku 2009 schváleného usnesením č. 924/06/Z 14  na splacení emisního kurzu akcií společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky č.p. 1, PSČ 691 22 při navýšení základního kapitálu společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky č.p. 1, PSČ 691 22, peněžitým vkladem o částku 125 tis. Kč.

 

e) doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  uložit Radě Jihomoravského kraje zapracovat výdaje odpovídající částce na zvýšení závazku na splacení emisního kurzu akcií společnosti Thermal Pasohlávky a.s., se sídlem Pasohlávky č.p. 1, PSČ 691 22, pro rok 2009.

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 22 programu – Dotace na odstranění havárií a škod

 

Usnesení 10769/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 36 písm. c, d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje subjektům a obcím na účel, ve výši, v termínu čerpání a vyúčtování uvedeným v příloze č. 13 zápisu za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválenou usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1487/07/Z 22 ze dne 13.12.2007

H: 8 – 0 – 0

 

Bod č. 21 programu – Noviny Jihomoravského kraje

 

Usnesení 10770/08/R 170:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s výkonem funkce zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Noviny Jihomoravského kraje“, která je zadávaná podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

a)       vylučuje společnost GRASPO CZ, a.s. z účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku Jihomoravského kraje z důvodu nedoložení kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace,

 

b)       bere na vědomí  protokol o jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek o veřejné zakázce „Noviny Jihomoravského kraje“ ze dne 3.7.2008,

 

c)       přijímá oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky pro uchazeče CCB, spol. s r.o., IČ 188 25 435 se sídlem Okružní 17, 638 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1240 jako zhotovitelem, které tvoří přílohu č. 14a zápisu,

 

d)       schvaluje Smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Noviny Jihomoravského kraje“ mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a společností CCB, spol. s r.o., IČ 188 25 435 se sídlem Okružní 17, 638 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1240 jako zhotovitelem, která tvoří přílohu
č. 14b zápisu.

H: 8 – 0 – 0

 

                                                                   Ing. Stanislav Juránek, v.r.

                                                                                        hejtman Jihomoravského kraje

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Letocha, v.r.              

Ing. Jaroslav Pospíšil, v.r.                   

 

Vyhotovila a za správnost: Petra Zálešáková, DiS., odbor správní a organizační KrÚ JMK

V Brně dne 24. července 2008