Informace č.j.: JMK 94736/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                    Sp.Zn.                                       Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                           JMK 94736/2008                 S – JMK 94736/2008                  Krásná/541651233                 28. 7. 2008
 
 
„SPIS – statistika k R43, údajně smazaný email“ poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 16. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – SPIS – statistika k R43, údajně smazaný email“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
v souvislosti s níže uvedenou žádostí o informaci jsme se dozvěděli ze sdělení OÚPSŘ z 26.5.2008, že korespondence mezi ing. arch. Hamrlovou a starostkou Blanska byla smazána.
Protože i když dojde ke smazání emailu uživatelem, informace i nadále existuje v zálohových a archivních kopiích, které pravidelně vytváří orgán spravující emailový systém na JMK, požadujeme vydat kopii předmětné emailové korespondence z těchto zálohových
a ‚archoivních‘ kopií.
“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. k Vaší Žádosti sdělujeme následující:
 
      V případě emailové korespondence mezi starostkou města Blanska a vedoucí OÚPSŘ se nejednalo o korespondenci úředního charakteru, která podléhá pravidlům spisové služby a archivnictví. Ing. arch. Hamrlová byla osobně požádána starostkou města Blanska o pomoc při formulaci textu k problematice rychlostní silnice R 43. Jednalo se tedy o formulace, které byly určeny paní starostce pro její následné písemnosti, nikoli o korespondenci úřadu, jež podléhá pravidlům spisové služby a archivační povinnosti dle zákona o archivnictví.
K tomu povinný subjekt dodává, že na KrÚ JMK je zprovozněn systém archivace emailových zpráv, který automaticky archivuje veškeré externí, interní, příchozí a odchozí emailové zprávy určených emailových schránek. Využívání tohoto způsobu zálohování, resp. archivace však není povinné, uživatele lze z této služby vyjmout. Emailová korespondence vedoucí OÚPSŘ není tímto způsobem archivovaná, již smazaný email tedy nelze poskytnout.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
S pozdravem
 
                                                                                                 Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                         Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                    541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz