Tisková konference JMK 25. 7. 2008

Tisková konference 25. července 2008

 

 

Na tiskové konferenci hovořil hejtman Stanislav Juránek o situaci okolo VUS Ondráš, doplnění infrastruktury letiště Brno-Tuřany a hodonínské nemocnici. Člen Rady JMK Lubomír Šmíd informoval o převzetí majetku státu na hraničních přechodech do vlastnictví kraje a pomoci JMK  veřejné správě v Srbsku.  Ředitel Krajského úřadu Jiří Crha seznámil novináře s přípravou  krajského úřadu na volby do zastupitelstev krajů, výměnou občanských průkazů a anketou na webu JMK. Člen Rady JMK Jan Letocha pozval novináře na letošní Jihomoravské dožínky, které se konají 31. srpna ve Vyškově.

 

 

Dodávka letištních nízkopodlažních autobusů

 

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 24. července 2008 schválila zahájení zadávacího řízení formou otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka letištních nízkopodlažních autobusů“. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 3. července 2008 schválilo projekt „Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany“. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu letiště včetně oddělení cestujících odbavovaných podle „Schengenských dohod“ a cestujících odbavovaných mimo režim těchto dohod, zkvalitnění služeb, vytvoření podmínek pro další rozvoj. Výstupem projektu bude mimo jiné dodávka dvou letištních nízkopodlažních autobusů. Ty mají sloužit k zajištění vlastního provozu letiště, spočívajícího v přepravě cestujících mezi odbavovacími halami a dopravními letouny po provozních plochách neveřejné části letiště v průběhu celého kalendářního roku. Rada JMK proto schválila zahájení zmíněného zadávacího řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 14.300.000,- Kč bez DPH.  Pro hodnocení nabídek je kritériem ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérií jsou: nejnižší nabídková cena, dostupnost služeb záručního servisu a dalších servisních služeb a výhodnost dodávky na provoz a údržbu.

 

 

Oprava střech v budovách Nemocnice Hodonín

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 24. července 2008 schválila podání žádosti Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na realizaci akcí „Havarijní stav – modernizace střechy na hematologicko-transfúzním oddělení“ ve výši 1.350.000,-- Kč, „Havarijní stav – oprava střechy na provozní budově archivu/skladu“ ve výši 1.000.000,-- Kč, „Havarijní stav – oprava střechy na provozní budově údržby a garáží“ ve výši 1.350.000,-- Kč. Rada JMK zároveň schválila  investiční záměr Nemocnice TGM Hodonín na tyto akce.

Stav střechy na hematologicko-transfúzním oddělení je havarijní, do budovy zatéká, působením vody již došlo k rozsáhlému poškození elektroinstalace, opadáváním omítek stropů dochází k poškozování věcí uvnitř a hrozí výrazné zhoršení konstrukce stropu a jeho zřícení vlivem mrazů a sněhu v zimním období 2008/2009. Cílem akce je stávající rovnou střechu nahradit střechou pultovou včetně zateplení. Celkové náklady akce činí částku 1.500.000,-- Kč, částka ve výši 150.000,-- Kč bude hrazena z vlastních zdrojů nemocnice.

Stav střechy na provozní budově archivu/skladu je také havarijní, do budovy zatéká, promrzá, hrozí nebezpečí vzniku značných škod a ztráty dat – v archivu je uložena zdravotnická dokumentace, zima 2008/2009 může kritickou situaci dále zhoršit. Cílem akce je stávající rovnou střechu vyspádovat, zateplit a položit novou krytinu. Celkové náklady akce činí částku 1.100.000,-- Kč, částka ve výši 100.000,-- Kč bude hrazena z vlastních zdrojů nemocnice.

Stav střechy na provozní budově údržby a garáží je také havarijní, do budovy zatéká, promrzá, působením vody došlo k poškození elektroinstalace, následným opadáváním vnitřních omítek dochází k poškozování zaparkovaných sanitních vozů, nemocnice avizuje možnost výrazného zhoršení až pádu stropu v důsledku mrazů v zimním období 2008-2009. Cílem akce je stávající rovnou střechu vyspádovat, zateplit a položit novou krytinu, dále je nutno opravit elektroinstalaci a vnitřní omítky. Celkové náklady akce činí částku 1.500.000,-- Kč, částka ve výši 150.000,-- Kč bude hrazena z vlastních zdrojů nemocnice.

 

 

 

Převzetí majetku státu na hraničních přechodech do vlastnictví kraje

 

 

Jihomoravský kraj  projevil zájem o nabídku od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na nemovitý majetek na hraničních přechodech Vratěnín, Hnanice, Hevlín, Mikulov, Valtice, Poštorná, Lanžhot stará cesta, Břeclav-D2, Velká nad Veličkou. Jde o majetek, který zůstal nevyužitý na hraničních přechodech v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru. V současnosti se vedou jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o podobě smluv, které bude projednávat Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 18. září 2008.

Roční náklady na správu a ostrahu majetku těchto objektů dosahují přibližně 21 milionů korun. Jednorázové náklady na odstranění překážek bránících plynulosti provozu na hraničních přechodech se odhadují na cca 7 milionů korun. Majetek není pojištěn. V Mikulově ještě bezplatně užívá část nemovitostí Generální ředitelství cel, ale tento vztah bude do předání majetku kraji ukončen.

Podmínky převodu jsou následující:

- nabyvatel  po dobu 10 let od nabytí majetku nepřevede tento majetek na jiného  (s výjimkou jeho bezúplatného převodu na stát nebo jeho případného svěření organizaci zřízené nabyvatelem k plnění úkolů v jeho působnosti,  majetek může být dále zčásti užíván komerčně, protože je to nezbytné k jeho dlouhodobému udržení, což není v rozporu s veřejným zájmem) – v případě porušení této podmínky odvede nabyvatel  prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se hodnotě převedeného majetku, zjištěné    znaleckým  posudkem ke dni bezúplatného převodu

- nabyvatel  provede nebo dokončí vlastním nákladem úpravy nezbytné ke  splnění  podmínek Schengenského hraničního kodexu, a to podle projektu, který mu bude  současně předán

- smlouva o bezúplatném převodu musí obsahovat závazek nabyvatele, že umožní České   republice – Ministerstvu    vnitra  užívat   část   převáděného  majetku  v případě, že bude dočasně  zavedena ochrana státních hranic, a že současně jí  umožní užívat sociální zařízení a napojení na rozvody energie, vody apod.

 

 

 

Využití zkušeností Jihomoravského kraje při transformaci a zvyšování kapacity veřejné správy v regionu Šumadija v Srbsku

 

 

Rada Jihomoravského kraje (JMK) na své schůzi 24. 7. 2008 schválila přijetí dotace ve výši 635 000,- Kč ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 v rámci Programu transformační spolupráce na realizaci projektu „Využití zkušeností Jihomoravského kraje při transformaci a zvyšování kapacity veřejné správy v regionu Šumadija v Srbsku.

 

Jihomoravský kraj schválil dne 18. 12. 2006 předložení projektu „Využití zkušeností JMK při transformaci a zvyšování kapacity veřejné správy v regionu Šumadija v Srbsku do výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce vyhlášeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Projekt byl schválen v původním návrhu - v celkové výši 1 851 000,- z toho dotace z MZV ČR činí 801 000,- Kč. Pro rok 2007 obdržel JMK dotaci ve výši 166 000,- Kč. Objem projektu pro rok 2008 činí 1 037 813,- Kč, z toho dotace z MZV ČR je 635 000,- Kč. Zbývající částku ve výši 402 813,- Kč doplní Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci, p. o., která je realizátorem projektu.

 

Volby do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu Parlamentu ČR

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným  ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2008 Sb., částka č. 84 s datem rozeslání dne 16. července 2008 volby do zastupitelstev krajů  a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky  (v JMK ve volebních obvodech č. 54 - Znojmo, č. 57-Vyškov, č. 60- Brno-město).

Volby do zastupitelstva kraje

Termín voleb

pátek 17.10.2008  14,00 – 22,00 hod

sobota 18.10.2008  8,00 – 14,00 hod.

 

Počet členů zastupitelstva kraje

Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů, se stanoví podle počtu obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají volby. Počet členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje, který má být zvolen ve volbách konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008, činí 65 členů, neboť k 1. 1. 2008 měl Jihomoravský kraj 1 140 534 obyvatel.

 

PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice (za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koalici označí, uvedou členy koalice a její název).

Na kandidátní listině lze uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do zastupitelstva kraje, tj. v případě Jihomoravského kraje 65 + 5.

V Jihomoravském kraji je 1 411 volebních okrsků a kandidáti se budou ucházet o hlasy cca 955 000 voličů.

 

 

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje lze podat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, v kancelářích

č. 125A (budova IMOS, I. patro) – JUDr. Eva Sychrová

č. 127A (budova IMOS, I. patro) – Jana Kuchařová

č. 127A (budova IMOS, I. patro) – Iveta Dvořáčková

nejpozději do 12.8.2008 do 16 hod.

Případné informace poskytnou zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje na tel. č. 541 65 22 16, 541 65 22 23, 541 65 22 20.

 

UPOZORNĚNÍ

 

U voleb do zastupitelstev krajů nelze volit na tzv. voličský průkaz. Volič může volit pouze ve volebním okrsku, ve kterém je veden v seznamu voličů.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

  

V Jihomoravském kraji budou volby do Senátu probíhat ve volebních obvodech:

č. 54 - Znojmo, č. 57 - Vyškov, č. 60 - Brno-město (městské části: Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Mediánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Brno-sever).

 Volby do Senátu Parlamentu ČR organizačně a technicky zabezpečují pověřené obecní úřady v sídle volebního obvodu, které jsou zároveň i příslušnými k projednání a registraci přihlášek k registraci pro volby do Senátu.

 

Pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu č. 54 je Městský úřad Znojmo.

Pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu č. 57 je Městský úřad Vyškov.

Pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu č. 60 je Magistrát města Brna.

 

Podrobné informace k problematice voleb včetně vzoru kandidátní listiny, vzoru prohlášení kandidáta, informací o přebírání kandidátních listin (kontakty) jsou zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz .

 

 

Končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

 

Dnem 31. prosince 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. Jedná se o poslední fázi výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, po jejímž ukončení by občané České republiky měli používat pouze strojově čitelný občanský průkaz. Žádost o vydání nového občanského průkazu musí občan předložit nejpozději do 30. listopadu 2008. Povinná výměna dokladů se nevztahuje na občany, narozené před 1. lednem 1936, pokud není v jejich průkazech doba platnosti vyznačena konkrétním datem.

Po 1. lednu 2009 budou občanské průkazy bez strojově čitelných údajů neplatné (s výše uvedenou  výjimkou) a jejich držitelé by mohli mít problémy při prokazování své totožnosti. Bližší informace k otázce občanských průkazů lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx , informační leták je rovněž zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje v části Občané a úřad http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=39401&TypeID=12 .

 

 

Anketa na webu JMK

V těchto dnech byla na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz spuštěna anketa „Co se Vám líbí na webu JMK?“ společně se službou Google Analytics, která má za úkol zlepšit webovou prezentaci JMK. V anketě může občan vyjádřit svůj názor na grafické provedení, aktuálnost informací, ovládání webu, přehlednost oblastí, do kterých jsou informace řazeny a obsah informací v jednotlivých oblastech webu – odbornou úroveň. Umístění ankety o kvalitě webových stránek k průběžnému celoročnímu sledování spokojenosti je jedním z opatření, které bylo přijato na základě poznatků získaných při šetření spokojenosti s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje z pohledu občanů, starostů, příspěvkových organizací zřizovaných JMK. Jeho cílem je další zkvalitnění služeb poskytovaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Služba Google Analytics, která je poskytována zdarma, je velmi pokročilým analytickým nástrojem webových prezentací. Takto získaná data lze srovnávat, vizualizovat na mapě, sledovat odkud návštěvníci přicházejí, návštěvnické trendy, věrnost, možnosti prohlížeče konkrétního návštěvníka a mnohé další.