Informace č.j.: JMK 78757/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                           JMK 78757/2008               S – JMK 78757/2008 OKP               Krásná/541651233              24. 7. 2008
 
 
„SPIS – jednání s Pardubickým krajem“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 14. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – SPIS – jednání s Pardubickým krajem“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
v souvislosti s níže uvedenou žádostí o informaci jsme obdrželi sdělení pro prodloužení lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Požadujeme
a) sdělit, o jaké složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit),
b) sdělit, o jaký závažný zájem se jednalo,
c] předat kopii kompletního spisu pro vyřizováni dané žádosti o informace, a to včetně sběrného archu spisu,
Nepožadujeme dokumenty, které nám již byly zaslány a dokumenty, které jsme zaslali my.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 84857/2008 ze dne 26. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 38,90 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 17. 7. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) a b) Žádosti:
-         V souvislosti s Vámi podanou Žádostí bylo nutné oslovit jednotlivé složky povinného subjektu, resp. odbory, jejichž věcné působnosti by se Žádost mohla týkat a získat tak potřebné informace k vyřízení předmětné Žádosti. Konzultace proběhly formou interních sdělení předaných jednotlivým odborům (viz. žádost o spolupráci).
 
k písm. c) Žádosti Vám v příloze předáváme:
-         průvodku elektronického podání k žádosti o informace,
-         interní sdělení, resp. konzultace mezi složkami povinného subjektu,
-         a sběrný arch spisu k žádosti o informace s názvem „jednání s Pardubickým krajem“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                           Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (7x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný)
 
 
 
IČ                          DIČ                            Telefon                    Fax                         E-mail                                              Internet
70888337              CZ70888337              541651233              541651289               posta@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz