Informace č.j.: JMK 78889/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 78889/2008                S-JMK 78889/2008 OKP                Krásná/541651233               24. 7. 2008
 
 
„Jednání s HBH Brno k R52 / 3“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 15. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání s HBH Brno k R52 / 3“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
připravuje se dokumentace pro územní řízení. pro R52. V této věci probíhají jednání
‚se‘ HBH Brno
.
Požadujeme
a) sdělit, kdy a kde jednání ‚se‘ HBH Brno proběhla,
b) sdělit kdo se jednání podle bodu a) zúčastnil a předat kopie prezenčních listin,
c) sdělit o čem bylo jednáno a jakých závěrů bylo dosaženo,
d) předat veškerou korespondenci ve věci jednání ‚se‘ HBH Brno, a to včetně dokumentů předaných (viz definice korespondence níže), a to i korespondence, kterou byly domlouvány schůzky ‚se‘ HBH Brno a která následovala po jednáních.
Informace se požadují za období od 1.1.2008, a to včetně jednání, které proběhlo 20.5.2008 v budově ŘSD.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence, kterou JMK vlastní, odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy.zápisy z jednání a dokumenty předané/převzaté osobně. Pokud emaily pracovníci JMK smazali, požadujeme je získat ze zálohovaných kopií emailového systému, který JMK využívá.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 85914/2008 ze dne 26. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 152,90 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 17. 7. 2008.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt má povědomost pouze o jediném jednání se společností HBH Projekt spol. s r. o. za rok 2008, a to o jednání které proběhlo dne 20. 5. 2008 v budově Ředitelství silnic a dálnic v Brně,
 
k písm. b) a c) Žádosti v příloze předáváme:
-         kopii záznamuz jednání na akci konané dne 20. 5. 2008 v zasedací místnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, týkající se Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice – Iváň, včetně prezenční listiny, jenž obsahuje Vámi požadované informace k písm. b) a c) Žádosti.
-         Dále má povinný subjekt k dispozici kopii pozvánky společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 0994/08 ze dne 30. 4. 2008 na jednání, konané dne 20. 5. 2008 v budově Ředitelství silnic a dálnic v Brně, jenž Vám byla zaslána sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 65281/2008 ze dne 29. 5. 2008. Máte ji tedy prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílána.
 
k písm. d) Žádosti Vám v příloze předáváme:
-         kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 167463/2007 ze dne 10. 1. 2008 s názvem „‚Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Iváň – Perná‘ vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
-         kopii žádosti o vyjádření společnosti HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 1178/08 ze dne 19. 5. 2008 s názvem „R52, stavba 5204 Pohořelice – Iváň, SSÚRS Pohořelice“, včetně příloh, kterými jsou:
-         Úvodní údaje a Průvodní zpráva
-         Souhrnná technická zpráva
-         Situace širších vztahů
-         Situace inženýrských sítí
 
-         kopii vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 68382/2008 ze dne 11. 6. 2008 s názvem „R52, stavba 5204 Pohořelice – Iváň, SSÚRS Pohořelice“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (77x A4 jednostranný, 1x velký formát)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz