Informace č.j.: JMK 98779/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./           ČJ.                                Sp.Zn.                                      Vyřizuje/linka                                Brno
ze dne                      JMK 98779/2008             S-JMK 65312/2008 OKP            Mgr. Doleželová/541651213            24. 7. 2008
 
 
„R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy / II“ - poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy / II“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Pokud se oficiálně uvede, ze některá komunikace není vyvážena pozitivními přínosy a preferuje se trasa jiná, pak státní správa a samospráva, jejichž základem činnosti je respektováni zásady tzv. materiální pravdy je povinna uvést, jakými konkrétními pozitivními přínosy je vyvážena jimi preferovaná trasa.
Podle přiloženého článku radní Procházková uvedla
... Ta hned v úvodu prohlásila, že varianta Boskovickou brázdou je z dopravního hlediska nevhodná. ‚Její negativní vlivy na životní prostředí nejsou vyváženy žádnými pozitivními přínosy,‘ prohlásila radní.
Je známo, ze existuje problém s tranzitní dopravou přes město Brno ve směru S - J,
neboť město Brno nemá obchvat.
Ozývají se hlasy z řad starostů MČ Brna za ODS, že tato tranzitní doprava je neúnosná.
Požadujeme
a) sdělit podle jakých zcela konkrétních a objektivních kritérií byla hodnocena pozitiva vyvažující negativa vedení trasy R43 Bystrckou trasou a o jaká POZITIVA vedení R43 Bystrckou trasou se jednalo,
b) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila pozitiva trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
c) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila negativa trasy R43 Bystrckou trasou a o která konkrétní negativa se jednalo.
d) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila pozitiva trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní pozitiva se jednalo.
e) předat titulní listy a příslušné stránky z těch studií (nikoliv celé studie), které dokládají, jak zcela konkrétní a objektivní kritéria dle bodu a) byla aplikována a jak doložila negativa trasy R43 Boskovickou brázdou a o která konkrétní negativa se jednalo.
Požadujeme odpověď JEDNOTLIVĚ k bodům a) – e).
Pokud se v některém případě z bodu b) – e) jedná o strany z dokumentace EIA 2007 nebo Generelu dopravy JMK, požadujeme pouze sdělit, na kterých stránkách se odpověď na příslušný bod nalézá.
Prověřili jsme strany 59-60 a 73-75 části B Generelu dopravy JMK a zjišťujeme, že na těchto stranách není odpověď na body a) – e).“.
 
 
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j.: MV-55506-3/ODK-2008 s datem 15. 7. 2008, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 17. 7. 2008, a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
 
Povinný subjekt nemá k Žádosti žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. vyjma těch, které Vám již byly poskytnuty ve sděleních Jihomoravského kraje č.j.: JMK77420/2008 s datem 9. 6. 2008 a č.j.: JMK 84746/2008 s datem 26. 6. 2008.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního