Informace č.j.:JMK 98196 /2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 


 

Č.j.                                                                SpZn..                                                                         Vyřizuje/linka                                              V Brně
JMK 98196 /2008                                     S-JMK 65306 /2008 OKP                                      Mgr. Dzúrová/1243                                    23.7.2008
 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Vážení,
 
dne 17.5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem: „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – statistika k R43“
V Žádosti bylo uvedeno „emailem ze dne 8.10.2007 v 9.48 ing. arch. Hamrlová informovala starostku Blanska, že statistiku nehod na R43 dořeší během dne“.
Požadujete:
a)      „kopii veškeré korespondence odboru OÚPSŘ s městem v Blansko ve věci R43 a to od 1.1.2007
b)      kopii sdělení, kterým byla „dořešena“ předmětná statistika nehod a kopie dokumentů, z kterých tato statistika vycházela
c)      kopii veškeré korespondence ing. Crhy a odboru kancelář ředitele ve věci R43, a to za období od 1.1.2007“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělením ze dne 9.6.2008 č.j.: JMK 65306/2008 OKP byly poskytnuty informace, které měl povinný subjekt k dispozici, resp. bylo Vám sděleno, že požadovanými informacemi povinný subjekt nedisponuje.
S výše uvedeným vyřízením žádosti jste nesouhlasili, a proto jste podali stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., která byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) doručena dne 16.6.2008. Povinný subjekt tuto stížnost sdělením ze dne 19.6.2008, č.j. JMK 79186/2008 postoupil nadřízenému orgánu tj. Ministerstvu vnitra ČR (dále MV ČR) k dalšímu řízení.
            Dne 11.7.2008 bylo na KrÚ JMK doručeno rozhodnutí MV ČR, v němž přikazuje povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, žádost ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, vyřídit.
            V souladu s výše uvedeným Vám sděluji:
 
Ad a)
Sdělením ze dne 9.6.2008 Vám bylo sděleno, že OÚPSŘ nemá žádnou korespondenci s městem Blansko v dané věci. Emailová korespondence mezi starostkou Blanska a ing. arch. Hamrlovou byla již smazána.
K tomu povinný subjekt dodává.
V případě emailové korespondence mezi starostkou města Blanska a vedoucí OÚPSŘ se nejednalo o korespondenci úředního charakteru, která podléhá pravidlům spisové služby a archivnictví.  Ing. arch. Hamrlová byla osobně požádána starostkou města Blanska o pomoc při formulaci textu k problematice rychlostní silnice R 43. Jednalo se tedy o formulace, které byly určeny paní starostce pro její následné písemnosti. Nejednalo se tak o korespondenci úřadu, jež podléhá pravidlům spisové služby a nevztahuje se na ni archivační povinnost dle zákona o archivnictví.
K tomu povinný subjekt dodává, že na KrÚ JMK je zprovozněn systém archivace emailových zpráv, který automaticky archivuje veškeré příchozí a odchozí emailové zprávy určených emailových schránek. Využívání tohoto způsobu zálohování, resp. archivace však není povinné, uživatele lze z této služby vyjmout. Emailová korespondence vedoucí OÚPSŘ není tímto způsobem archivovaná, již smazaný email tedy nelze poskytnout.
Dále KrÚ JMK konstatuje, že se v dané věci jednalo pouze o email uvedený v Žádosti, který však již máte prokazatelně k dispozici, žádná další korespondence již neproběhla.
 
Ad b)  
K tomuto bodu KrÚ JMK sděluje, že při zpracování předmětné statistiky tj. „statistiky dopravních nehod a jejich následků na I/43“ bylo použito oficiálních statistik dopravních nehod, které zpracovává Policejní prezídium Policie České republiky. Uvedené počty dopravních nehod a jejich následků byly zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz). V současné době jsou tyto stránky nově upraveny a nelze uvedené materiály vyhledat (na KrÚ JMK neexistují v tištěné podobě, tudíž Vám je nelze poskytnout).
 
Ve sdělení ze dne 9.6.2008 bylo uvedeno že „další korespondence se starostkou Blanska po uváděném emailu ze dne 8.10.2007 již neproběhla. Vámi požadované sdělení, kterým byla „dořešena“ předmětná statistika tedy neexistuje“.K tomu dodávám, že „dořešení“ znamenalo předání zpracovaného materiálu – předmětné statistiky paní starostce. Jelikož žádná další korespondence v dané věci neproběhla, nelze tak „kopii sdělení, kterým byla dořešena předmětná statistika“ poskytnout, neboť takovéto sdělení neexistuje.
 
Ad c)
V tomto bodu požadujete  „kopii veškeré korespondence ing. Crhy a odboru kancelář ředitele ve věci R43, a to za období od 1.1.2007“
 
Povinný subjekt má k dispozici tuto korespondenci ředitele KrÚ JMK ve věci R 43 za požadované období:
 
- korespondence ředitele KrÚ JMK ve věci „petice Zastupitelstva ÚMČ Brno-Bystrc proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43“ .
Tato korespondence Vám již byla poskytnuta sdělením č.j. JMK 10502/2007 ze dne 5.2.2007 a sdělením č.j. JMK 44257/2007 ze dne 17.4.2007 a nebude Vám již opětovně zaslána. Jednalo se o:
- Dopis ŘSD ze dne 4.1.2007 , č.j. ŘSD ČR – SB/61/07-51 a dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 10.1.2007, č.j. JMK 2373/2007, (poskytnuto sdělením ze dne 5.2.2007, č.j. JMK 10502/2007),
- dopis ŘSD ze dne 29.3.2007, č.j. ŘSD ČR-SB/878/07-51, dopis ŘSD ČR ze dne 17.1.2007, č.j. ŘSDČR/179/07-51, který tvořil přílohu výše uvedeného dopisu ze dne 29.3.2007 a dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 12.4.2007, č.j. JMK 42693/2007 adresovaný Ministerstvu dopravy ČR (poskytnuto sdělením ze dne 17.4.2007, č.j. JMK 44257/2007).
 
- korespondence ředitele KrÚ JMK a veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R43
 Tato korespondence Vám již byla poskytnuta sdělením ze dne 4.3.2008, č.j. JMK 17150/2008 a sdělením ze dne 15.7.2008, č.j. JMK 88489/2008 a nebude Vám již opětovně zaslána. Jednalo se o:
- Přípis veřejného ochránce práv ze dne 16.4.2007, sp.zn. 651/2007/VOP/SN, odpověď ředitele KrÚ JMK ze dne 15.5.2007, č.j.: JMK 52831/2007, včetně zaslaných příloh, zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ze dne 10.1.2008, sp.zn. 651/2007/VOP/SN (poskytnuto sdělením ze dne 4.3.2008, č.j. JMK 17150/2008),
- odpověď ředitele KrÚ JMK ze dne 11.2.2008, č.j.: JMK 6141/2008, přípis veřejného ochránce práv ze dne 12.5.2008, sp.zn. 651/2007/VOP/SN a odpověď ředitele KrÚ JMK ze dne 2.6.2008, č.j.: JMK 63707/2008 (poskytnuto sdělením ze dne 15.7.2008, č.j. JMK 88489/2008).
 
- odvolání občanského sdružení „Občané brněnské aglomerace proti dálničním průtahům svým městem“ ze dne 20.4.2007 s názvem „odvolání proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona 106/99 – k Rozhodnutí č.j. JMK 46086/2007 – „sdělení k R43“-
 
- jedná se o informaci ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., vzniklou bez použití veřejných prostředků,
která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá a tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí – viz samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí informace. č.j. JMK 97493/2008.
 
- dále má KrÚ JMK k dispozici korespondenci Vašeho občanského sdružení s ředitelem KrÚ JMK ve věci R43, kterou  máte již prokazatelně k dispozici a nebude Vám opětovně zasílána.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního