Informace č.j.: JMK 91804/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 91804/2008               S – JMK 91804/2008 OKP               Krásná/541651233               23. 7. 2008
 
 
„Dotace církevním institucím“ - poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 10. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Dotace církevním institucím“ (dále jen „Žádost“).
 
            V žádosti požadujete informaci:
jaký finanční obnos byl v letech 2004 až doposud poskytnut z rozpočtu JMK církevním organizacím, tzn. kostelům, farnostem, na opravy církevních památek a vše, co s oblastí církví souvisí. V ideálním případě bych poprosil o rozepsání jednotlivých konkrétních dotací, tzn. kolik peněz šlo na dané konkrétní projekty.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byl jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 94925/2008 ze dne 17. 7. 2008 vyzván k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 66,50 Kč byla na pokladně Krajského úřadu Jihomoravského kraje osobně uhrazena dne 22. 7. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
 • Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2004 z vlastních zdrojů JMK,
 • Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2004 v rámci dotace na rozvoj ÚSC,
 • Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2005 z vlastních zdrojů JMK,
 • Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2006 z vlastních zdrojů JMK,
 • Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2007 z vlastních zdrojů JMK,
 • Přehled dotací a darů schválených z rozpočtu roku 2008 z vlastních zdrojů JMK
  (ke dni 30. 6. 2008).
 
            Pro úplnost pouze dodáváme, že Vámi požadovaná informace je dostupná také na internetové adrese: www.kr-jihomoravsky.cz, odkaz: ekonomika a finance – odbor ekonomický, resp. jsou zahrnuty v Závěrečných účtech JMK:
 
 • Závěrečný účet JMK za rok 2004 – tabulková část (tabulky: FV 2004 a FV ÚSC)
 • Závěrečný účet JMK za rok 2005 – tabulková část (tabulka č. 19c)
 • Závěrečný účet JMK za rok 2006 – Finanční vypořádání s příjemci prostředků z vlastních zdrojů JMK (tabulka č. 26d)
 • Závěrečný účet JMK za rok 2007 – Finanční vypořádání s příjemci prostředků z vlastních zdrojů JMK (tabulka č. 29d)
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: dle textu (36x A4 jednostranný)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz