Informace č.j.: JMK 92416/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 92416/2008                S-JMK 92416/2008 OKP               Krásná/541651233               23. 7. 2008
 
 
„Zasedání mezioborové pracovní skupiny k LVA 7.5.2008“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 13. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – zasedání mezioborové pracovní skupiny k LVA 7.5.2008“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 7.5.2008 proběhlo jednání mezioborové pracovní skupiny pro LVA.
Požadujeme
a) předat zápis/záznam z předmětného jednání,
b) kopii veškeré korespondence, která následovala v dané věci po jednání 7.5.2008.
Korespondencí se rozumí korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořizován záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kdo se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, existující v elektronické formě požadujeme předa v elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více jek 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 20 a posledních 10 stran. “.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-        Jednání konané dne 7. 5. 2008 bylo svoláno Ministerstvem kultury, jenž také zpracovává Vámi požadovaný záznam z jednání. Povinný subjekt nemá k dispozici žádný záznam ani zápis z předmětného jednání, ani není povinen takovouto informaci mít.
 
k písm. b) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádnou korespondenci, týkající se jednání mezioborové pracovní skupiny pro LVA konaného dne 7. 5. 2008, jenž proběhla v dané věci po předmětném jednání
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz