Informace č.j.: JMK 92415/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                  Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                           JMK 92415/2008               S-JMK 92415/2008 OKP               Krásná/541651233               23. 7. 2008
 
 
„Obchvat Valtic“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 13. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – obchvat Valtic“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
Na jednání mezioborové pracovní skupiny pro LVA 28.11.2007 ing. Novák a ing. arch. Hamrlová informovali ‚o a‘ Břeclavi.
Požadujeme předat veškerou korespondenci k ‚obchvateu‘ I/40 města Valtice a korespondenci s Ministerstvem kultury ve věci LVA, a to za období od 1.11.2006.
Korespondencí se rozumí korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořizován záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kdo se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, existující v elektronické formě požadujeme předa v elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více jek 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 20 a posledních 10 stran. “.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace:
 
-        kopii dopisu Rady Jihomoravského kraje č.j.: JM128419/2007 ze dne 4.10. 2007 adresovaného předsedovi vlády ČR,
 
-        kopii dopisu předsedy vlády č.j.: 16482/07-OSV ze dne 14. 11. 2007 adresovaného hejtmanovi Jihomoravského kraje,
 
-        kopii pozvánky na výjezdní zasedání Podvýboru pro cestovní ruch do míst Lednicko – Valticka č.j.: 6769/2007 ze dne 20. 6. 2007 adresovanou hejtmanovi Jihomoravského kraje.
 
            Dále má povinný subjekt k dispozici pozvánku společnosti PROfi Jihlava spol. s.r.o. na vstupní výrobní výbor, konaný dne 24. 4. 2008, k akci „Technická studie přeložky silnice I/40 v úseku Valtice – obchvat“ a „Záznam ze vstupního výboru k technické studii přeložky silnice I/40 v  úseku Valtice – obchvat“. Oba tyto dokumenty Vám již byly povinným subjektem zaslány sdělením Jihomoravského kraje č.j.: 58719/2008 ze dne 16. 6. 2008, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
přílohy: dle textu (2x A4 jednostranný, 1x A4 oboustranný)
 
 
IČ                               DIČ                                 Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                   541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz