Informace č.j.: JMK 85342/2008

Jihomoravský kraj

 Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK   85342/2008

S-JMK 85342/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

9. 7. 2008

 

 

Zápis ze 167. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

 

            dne 27. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které jste požadoval zaslání „elektronické kopie zápisu z 167 RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii zápisu ze 167. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 12. 6. 2008. Na základě Vašeho předchozího sdělení Vám poskytujeme výše uvedenou kopii zápisu bez příloh, které nejsou součástí elektronické kopie zápisu. V případě, že budete požadovat poskytnutí příloh zápisu či jen některé z nich, sdělte nám to prosím ke spisové značce S-JMK 85342/2008 OSO a tyto Vám budou poskytnuty po úhradě nákladů spojených s pořízením jejich kopií dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.    

 

 

 

 

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová

vedoucí odboru správního a organizačního

zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.

 

 

Přílohy: dle textu