Informace č.j.: JMK 91834/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                        JMK 91834/2008                S-JMK 63374/2008 OKP                Bónová/541651233              10. 7. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – „Evropská komise dostává lživé informace od strany zelených“ – vyřízení žádosti na základě rozhodnutí MV č.j. MV-51479-7/ODK-2008 z 26.6.2008
 
Vážení,
 
dne 13. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –Evropská komise dostává lživé informace od strany zelených“(dále jen „Žádost“) .
 
V Žádosti je uvedeno:
„Podle přiloženého článku se ing. Venclík vyjádřil pro tisk následovně:
…zelení blokují výstavbu dálnice na Vídeň přes Mikulov a nestydí se přitom používat v Bruselu lži a polopravdy.
 
Požadujeme
 
a)      sdělit, kdo ze strany zelených konkrétně podle ing. Venclíka používal v Bruselu lži a polopravdy…
b)      sdělit, kdy a kde osoby dle bodu a) lhaly
c)       sdělit jaké konkrétní nepravdivé informace osoby dle bodu a) předaly v Bruselu
d)      předat dokumenty, ze kterých ing. Venclík vycházel, když veřejně publikoval uvedené tvrzení
e)       předat veškerou korespondenci od 1.1.2006, kterou povinný subjekt podle zákona 106/99, tj. Rada JMK (tj. i jednotlivý členové Rady) vlastní a kde jsou obsažena nepravdivá tvrzení, na které poukazoval ing. Venclík ve svém publikovaném vyjádření
f)        předat kopii elektronické průvodky, kterou je doloženo, komu byl předán tento email adresovaný samosprávnému orgánu
g)      předat kopii výpisu se systému GINIS dokládající, jak byla v rámci JMK předávána a vyřizována tato žádost o informaci
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná.“
 
            Vaše žádost byla vyřízena dne 23.5.2008 pod.č.j. JMK 63374/2008 (doručeno dne 30.5.2008). Na základě Vaší stížnosti Ministerstvo vnitra svým rozhodnutím ze dne 26.6.2008 č.j. MV-51479-7/ODK-2008 přikázalo povinnému subjektu Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu, žádost v bodě a) - e) vyřídit.
 
            Na základě uvedeného rozhodnutí MV, Krajský úřad prověřil, zda Ing. Milan Venclík při formulaci svého stanoviska pro tisk MF DNES využil informace ve vlastnictví Jihomoravského kraje a k bodu a) – e) Žádosti Vám tedy sdělujeme, že povinný subjekt tj. Jihomoravský kraj nemá žádné informace ve smyslu § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb. (ani není povinen mít), které by bylo možné identifikovat jako informace požadované pod bodem a) – e) Žádosti, tj., informace obsahující nepravdivá tvrzení, na které poukazoval pan Milan Venclík ve svém publikovaném vyjádření a kdo, kdy, kde a jak lhal. Pan Milan Venclík ve svém vyjádření pro tisk nevyužil žádné informace Jihomoravského kraje.
           
 
S pozdravem
 
                                                                                                     Mgr. Martin Mikš
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                        v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                       Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                 541651266                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz