Informace č.j.: JMK 89160/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Vaše č.j./sp.zn.            Čj.:                                     SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                     Brno                
            JMK 89160/2008                 S-JMK 89160/2008 OKP                Bónová/541651266             14. 7. 2008
 
 
„Dokumenty Thermal Pasohlávky a.s.“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 6. 7. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – dokumenty ThermalPasohlávky a.s. “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
„Ing. Juránek zastupuje JMK na valných hromadách Thermal pasohlávky a je i členem Dozorčí rady. Proto je tato žádost o informaci směřována do vlastních rukou orgánu kraje, hejtmana. Podle para 2 odst.1 InfZ jsou povinnými subjekty explicitně i orgány samosprávného celku a tedy povinným subjektem je i hejtman jako orgán kraje.
Poukazujeme také na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSSú 2 As 20/2007-67 z 23.11. 2007, kde se NSS vyjádřil k tomu, který orgán a v jaké působnosti má poskytovat informace. Podobně judikoval NSS pro samostatné celky na úrovni obcí rozsudkem Sp. Zn. 4 As 56/2006 z 2.7.2007 a na tento rozsudek se explicitně odvolal ve výše citovaném rozsudku 2 As 20/2007-67 z 23.11.2007. Explicitní výraz ORGANY vyl v para 2/1 před i po novelizaci zákonem 61/2006 Sb.
Požadujeme předat
a)      stanovy Thermal Pasohlávky a.s.
b)      zakladatelskou smlouvu Thermal Pasohlávky a.s.
c)      kopie akcií a zatímních listů Thermal Pasohlávky a.s. vlastněných JMK
d)     kopii notářského zápisu, kterým byla stanovena (či naposled změněna) forma akcií Thermal Pasohlávky a.s. (nyní kmenové akcie na jméno)
e)     kopii zápisu z ustavující valné hromady
f)      kopii roční účetní závěrky za rok 2007 a zápis z valné hromady, kde byla tato roční uzávěrka schválena
g)     kopii materiálu předloženého na Zastupitelstvu JMK v červenci 2008
 
Dokumenty existující elektronicky požadujeme předat elektronicky.“
 
K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
 
Informace k bodu a) b) a d) nejsou k dispozici v elektronické podobě, proto je současně zasílána výzva k úhradě za poskytnutí „Kopie notářského zápisu NZ 467/2006 o založení kciové společnosti Thermal Pasohlávky a.s. ze dne 13.11.2006“, včetně příloh, jejíž součástí jsou jak stanovy společnosti, tak i zakladatelská smlouva.
 
K bodu c) Žádosti
Akcie ani jejich kopie nejsou informací ve smyslu § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Cenné papíry lze  považovat za věci movité.
 
K bodu e) Žádosti
Ustavující valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. se nekonala, a to s ohledem na ust. § 172 obchodního zákoníku (založení společnosti bez veřejné nabídky akcií), tedy skutečnost, že společnost Thermal Pasohlávky a.s. byla zakládána bez výzvy k upisování akcií. (Jestliže se zakladatelé v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru upisují akcie na celý základní kapitál společnosti, nevyžaduje se veřejná nabídka akcií a konání ustavující valné hromady). Povinný subjekt tedy informací nedisponuje, přičemž není povinen takovou informací „zápisem z ustavující valné hromady“ disponovat.
 
 
K bodu f) Žádosti
El. kopii Účetní závěrky Thermal Pasohlávky a.s., obsahující: přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2007, rozvahu a výsledovku za rok 2007, přílohu za rok 2007 podle vyhl. č. 500/2002 Sb.
 
 
K bodu d) Žádosti
El. kopii materiálu předloženého na Zastupitelstvu JMK v červenci 2008 s názvem „Zvýšení základního kapitálu společnosti Thermal Pasohlávky a.s.“
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
Přílohy: dle textu elektronicky (5 souborů)
 
IČ                               DIČ                               Telefon                       Fax                                E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                 541651266                  5416511289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz