Informace č.j.: JMK 68970/2008

 
                                                Jihomoravský kraj  
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
           Čj.:                                              SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 68970/2008                        S-JMK 65299/2008 OKP                       Mgr. Poláčková/541651217                       23. 5. 2008
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – „vánoční přání“ pana Venclíka - III
 
 
Vážení,
 
dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – „vánoční přání“ pana Venclíka -III“ (dále jen „Žádost“) požadující:
 
a) sdělit, ve  kterém denním a periodickém tisku byly uveřejněna v roce 2007 vánoční a novoroční blahopřání, kde je zobrazen 1. náměstek Venclík, a kde v souvislosti s jeho publokovaným blahopřáním došlo k jakékoliv úhradě z rozpočtu JMK (fotografické služby, editorské služby, publikace, atd.),
b) předat veškerou korespondenci s denním a periodickým tiskem ve věci těchto blahopřání  dle bodu a), včetně objednávek a faktur
c) předat veškerou korespondenci s tím subjektem, který provedl fotografické práce pro tato blahopřání“ dle bodu a) ( a včetně blahopřání přiložených v příloze), a to včetně objednávek a faktur
d) předat veškerou korespondenci s tím subjektem, který provedl grafický návrh blahopřání“ dle bodu a), včetně objednávek a faktur
e) předat kopii dokumentu, které dokládají, kdo uveřejnění těchto blahopřání“ dle bodu a) schválil.
f) předání průvodky, kterou bude toto podání předáno Radě JMK
g) výpis ze systému GINIS, který doloží, jak toto podání bylo v rámci JMK předáváno“
 
            V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinným subjektem (mj.) územní samosprávné celky a jejich orgány. Dle téhož ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů je vymezena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění vánočních a novoročních blahopřání Jihomoravského kraje by nepochybně spadalo do jeho samostatné působnosti, neboť zde nejde o výkon jakéhokoli úseku svěřené státní správy.
 
            K Vašemu požadavku, aby Žádost byla předána k vyřízení Radě Jihomoravského kraje uvádíme následující.
 
             Podle názoru Krajského úřadu je při poskytování informací ze samostatné působnosti třeba vycházet z podstaty územních samosprávných celků jako veřejnoprávních korporací, jimž zákon vymezuje okruh záležitostí náležejících jim jako jejich „vlastní“ činnost, tedy  samospráva či samostatná působnost. V případě kraje je okruh těchto činností vymezen v § 14 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), kde zákon svěřuje samostatnou působnost přímo kraji, přičemž navazující rozdělení pravomoci rozhodovat o konkrétních otázkách spadajících do samostatné působnosti kraje mezi jednotlivé orgány kraje z tohoto hlediska představuje pouze bližší organizační rozdělení činnosti v rámci daného samosprávného celku, aniž by však z těchto orgánů v samostatné působnosti činilo zvláštní samostatně fungující jednotky. Tyto orgány, pokud utvářejí a realizují vůli kraje a rozhodují o otázkách v samostatné působnosti, činí tak nikoli svým vlastním jménem, ale jménem kraje jako takového (samozřejmě s výjimkou případů, kdy zvláštní zákon svěří určitou aktivitu v samostatné působnosti přímo označenému orgánu – v takovém případě tento orgán vystupuje a jedná samostatně, byť se jeho činnost „připisuje“ též samosprávnému celku, tj. kraji). Pokud budou tyto obecné závěry aplikovány na problematiku poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., je třeba považovat zákonem uloženou povinnost poskytovat informace týkající se samostatné působnosti za povinnost uloženou samosprávnému celku jako takovému, nikoli jeho jednotlivým orgánům z čehož zároveň vyplývá, že povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. může být pro oblast samostatné působnosti pouze kraj jako celek a nikoli jeho jednotlivé orgány. Pro tento výklad svědčí i důvodová zpráva k novele zákona č. 106/1999 Sb., provedené zákonem č. 61/2006 Sb., která vychází z toho, že povinnost poskytovat informace dopadá na územní samosprávné celky  s tím, že v oblasti samostatné působnosti budou poskytovat informace příslušné orgány kraje, v oblasti přenesené působnosti ty orgány, jimž je zvláštním zákonem svěřena daná působnost v oblasti státní správy. Uvedený závěr znamená, že obdrží-li kraj žádost o poskytnutí informace ze samostatné působnosti - lhostejno, kterému orgánu kraje je žádost adresována – je třeba za povinný subjekt považovat kraj a nikoli jeho jednotlivé orgány a je zcela v rozhodovací pravomoci povinného subjektu, který jeho orgán bude v rámci vnitřní struktury příslušný takovou žádost vyřídit. S ohledem na skutečnost, že v případě Vaší Žádosti se jedná o informace spadající do samostatné působnosti Jihomoravského kraje a s ohledem na vnitřní organizaci povinného subjektu a rozdělení pravomocí v něm, byla Vaše Žádost předána k vyřízení odboru kontrolnímu a právnímu Krajského úřadu.
 
            K Vámi požadovaným informacím vztahujícím se k případným vánočním a novoročním přáním uveřejněným v roce 2007, na kterých by byl zobrazen 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje ing. Milan Venclík jako osoba jednající jménem povinného subjektu (tj. Jihomoravského kraje) Vám sdělujeme, že povinný subjekt žádné takové informace nemá a ani není povinen mít k dispozici, neboť mu tato povinnost nevyplývá z žádného zákonného ustanovení. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj jako územní samosprávný celek nezveřejňoval v roce 2007 žádná vánoční a novoroční blahopřání, na kterých byl vyobrazen ing. Venclík, poskytujeme Vám tímto výše uvedenou doprovodnou informaci.
 
            Pokud jde o informace  týkající se „vánočních blahopřání“ ing Milana Venclíka, kde jednal svým jménem, jako veřejně činná osoba, politik, představitel politické strany, nejde o informace vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje či jeho orgánů. Z tohoto důvodu Vaši Žádost v části týkající se těchto blahopřání (viz. také příloha Vaší Žádosti – kopie blahopřání uveřejněného v Mladé frontě dnes) v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládáme. Pro úplnost uvádíme, že ač na Vámi přiložené kopii blahopřání je u jména ing. Venclíka uvedena rovněž jeho funkce 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, jedná se v tomto případě výraz veřejné činnosti ing. Venclíka jako politika (viz. rovněž odkazy na jeho funkci v ODS a odkazy na www.odsjmk.cz) obracejícího se na své spoluobčany s blahopřáním do roku 2008 a tedy činnost, ve které ho nelze považovat za povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
            K písm. f) Žádosti sdělujeme, že povinný subjekt žádnou „průvodku“, kterou byla Žádost předána Radě Jihomoravského kraje nemá a z žádného právního předpisu mu ani nevyplývá povinnost mít. Orgánem příslušným k vyřízení Žádosti v rámci Jihomoravského kraje jako povinného subjektu je Krajský úřad (viz. výše). Průvodku elektronického podání týkající se Žádosti zasíláme v příloze.
 
            K písm. g) Žádosti odkazujeme na rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 23. 5. 2008 sp.zn. JMK 65299/2008 o odmítnutí části žádosti vydané podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a)  a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., neboťvybraná požadovaná informace „výpis ze systému  GINIS, který doloží, jak toto podání bylo v rámci JMK předáváno“ je informací, která se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                 v. z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                           vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní                                                                                                                      kontroly odboru kontrolního a právního
 
Příloha:dle textu