Informace č.j.: JMK 84747/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
            ČJ.                                             Sp.Zn.                                             Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 84747 /2008                        JMK 78887/2008 OKP                         Mgr. Poláčková/541651217                        25. 6. 2008
 
 
„Žádost občana ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK – slib ing. Venclíka“
 
Vážení,
 
dne 15.6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – žádost občana ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK – slib ing. Venclíka“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 13.9.2007 na Zastupitelstvu JMK vystoupil první námětek hejtmana JMK pan ing. Milan Venclík a explicitně jako občan podal povinnému subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., hejtmanu JMK, velmi komplexní žádost o informace dle zákona 106/99 Sb., a kdy požádal o pět souborů informací (viz přepis ze zvukového záznamu připojený níže).
 
Explicitně uvedl:
...Dámy a pánové, já musím skoro říci, že naváži na tu dabatu, která byla před chvilkou a v tuto chvíli před Vámi nestojím jako náměstek ani jako předseda ODS, ale jako občan
 
...Dámy a pánové já Vám slibuji že zařídím, abyste tuto složku měli na příštím Zastupitelstvu a všichni jsme věděli jakým způsobem probíhá korespondence. Samozřejmě zároveň Vám slibuji, že toto oznámení půjde na všechny centrální úřady, v podstatě také kde budu taká chtít vědět jak probíhá korespondence s jednotlivými ministerstvy, jakým způsobem je v podstatě komunikováno z jaké úrovně.“
 
 
 
Požadujeme
a) předat kopii „tohoto oznámení“, zaslaného na všechny centrální úřady a kopii veškeré návazné korespondence. Nepožadujeme kopie příloh pro tuto korespondenci.
b) sdělit na kterém jednání zastupitelstva JMK občan ing. Venclík předložil jim zmiňovanou složku a elektronicky na emailovou adresu                              zaslat zápis z tohoto konkrétního jednání zastupitelstva, kde je toto předložení občanem Venclíkem dokumentováno.
 c) sdělit kolik stran kopií bylo pro ing. Venclíka v rámci předmětné žádosti o informace skutečně nakopírováno, sdělit kolik stran kopií ing. Venclík převzal a kolik stran kopií ing. Venclík zaplatil.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám  k výše uvedené Žádosti sdělujeme, že Jihomoravský kraj jako povinný subjekt nemá žádné z Vámi požadovaných informací, přičemž taková povinnost mu z  žádného ustanovení právního předpisu ani  nevyplývá.
 
            Pro úplnost upozorňujeme, že informace týkající se žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. předložené ing. Venclíkem na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13. 9. 2007, které má povinný subjekt k dispozici  Vám již byly v minulosti opakovaně poskytnuty (např. sdělením č.j. JMK 139387/2007 ze dne 6. 11. 2007, která Vám dle dodejky byla doručena dne 9. 11.2007, sdělením č.j. JMK 9532/2008 ze dne 23. 1. 2008 doručeným dne 28. 1. 2008 a dále sdělením ze dne 24. 6. 2008, sp.zn. JMK 78881/2008 OKP).
 
            K písm. c) Žádosti povinný subjekt uvádí, že  informace „kolik stran kopií bylo pro ing. Venclíka v rámci předmětné žádosti o informace skutečně nakopírováno“, je uvedena ve výzvě k  úhradě za požadované informace (v odstavci, Rozpis úhrady), která  Vám byla poskytnuta sdělením č.j. JMK 139387/2007 ze dne 6. 11. 2007, dle dodejky byla doručena dne 9. 11. 2007 a dále sdělením ze dne 24. 6. 2008, sp.zn. JMK 78881/2008 OKP v rámci písm. a) a b) žádosti. S ohledem na skutečnost, že žadatel požadovanou úhradu nezaplatil, nebyly mu poskytnuty kopie žádných dokumentů.
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se Vaší Žádosti  povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                           DIČ                             Telefon                     Fax                           E-mail                                                                 Internet
70888337              CZ70888337               541651217                541651289                polackova.hana@kr-jihomoravsky.cz                www.kr-jihomoravsky.cz