Informace č.j.: JMK 85352/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                                       Sp.Zn.                             Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                            JMK 85352/2008                    bez Sp. Zn.                     Krásná/541651233                    9. 7. 2008
 
 
„Faxová komunikace OÚPSŘ a ing. arch. Procházkové a ing. Venclíka od 1. 1. 2008“
– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 29. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – faxová komunikace odboru OÚPSŘ a ing. arch. Procházkové a ing. Venclíka od 1. 1. 2008“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti požadujete „kopie výpisu protokolu o využití tohoto faxového přístroje (faxové číslo 541651369) a ostatních faxových přístrojů používaných v OÚPSŘ, faxových přístrojů používaných ing. arch. Procházkovou (a jejím sekretariátem) a ing. Venclíkem (a jeho sekretariátem) za období od 1. 1. 2008, a to jak pro faxy odeslané, tak i pro faxy přijaté“.
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dokumenty požadované ve Vaší Žádosti má povinný subjekt k dispozici pouze v elektronické podobě, zasíláme Vám tyto v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. elektronicky, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů.
 
            Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje používá faxový přístroj s číslem 541651369. Jiný faxový přístroj nepoužívá.
            V příloze zasíláme kopii výpisu o využití faxového přístroje číslo faxu 541651369 za období 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008.
 
            Ing. arch. Anna Procházková, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje a její sekretariát používají faxový přístroj s číslem 541651559. Jiný faxový přístroj nepoužívají.
            V příloze zasíláme kopii výpisu o využití faxového přístroje číslo faxu 541651559 za období 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008.
 
            Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a jeho sekretariát používají faxový přístroj s číslem 541651309. Jiný faxový přístroj nepoužívají.
            V příloze zasíláme kopii výpisu o využití faxového přístroje číslo faxu 541651309 za období 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy: (dle textu)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                               E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                    posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz