Informace č.j.: JMK 85351/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                  ČJ.                                        Sp.Zn.                            Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                             JMK 85351/2008                     bez Sp. Zn.                    Krásná/541651233                    9. 7. 2008
 
 
„Dokumenty úředního charakteru obdržené/odeslané ing. arch. Procházkovou elektronicky za období 22.4. – 30.6.2008“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 29. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – dokumenty úředního charakteru obdržené/odeslané ing. arch. Procházkovou elektronicky za období 22.4. – 30.6.2008“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
podle výkonu kontroly Moravského zemského archivu nad JMK, která byla provedena dne 21.2.2008 je povinností archivovat dokumenty přijaté i odeslané elektronickou poštou, pokud se jedná o dokumenty úřadního charakteru.
Požadujeme předat
a) kopie veškeré emailové pošty, která je úřadního charakteru (a která byla registrována ve spisovém materiálu JMK) a kterou odeslala a přijala ing. arch. Procházková za období 22.4.-30.6.2008, a to kopie vytištěné z její osobní emailové schránky, která jí byla zřízena ‚peci‘ JMK. Nepožadujeme kopie příloh.
b) elektronicky na CDROM předat veškerou emailovou poštu, která je úředního charakteru a kterou odeslala a přijala ing. arch. Procházková za období 22.4-30.6.2008.
Vytvoření CDROM se požaduje provést z kopie emailové pošty udržované a zálohované na serverech JMK
“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje ing. arch. Procházková nemá za období od 22.4.-30.6.2008 žádnou e-mailovou korespondenci, která by se dala považovat za „dokumenty úřadního charakteru“.
 
            S ohledem na uvedené Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. a) a b) Žádosti.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                     odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz