Informace č.j.: JMK 87504/2008

 

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK  87504/2008          S - JMK  75621/2008 OKP       Dzúrová/1243          30.6.2008

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážení,

 

            dne 8. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – statistika k R43
(dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

 

„V souvislosti s níže uvedenou žádostí  o informaci jsme obdrželi  sdělení pro prodloužení  lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

 

Požadujeme

 

a) sdělit, o jaké složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit)

b) sdělit, o jaký  závažný zájem se jednalo

c] předat kopii kompletního spisu pro vyřizováni dané žádosti o informace, a to včetně sběrného archu spisu 

 

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 81384/2008 ze dne 18. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 39,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne   24. 6. 2008.

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace:

 

K bodu a), b) Žádosti

 V souvislosti s Vámi podanou žádostí o informace bylo nutné oslovit písemně na základě žádosti o spolupráci (viz jednotlivá interní sdělení) nebo telefonicky odbor kancelář ředitele, sekretariát ředitele, odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor dopravy a získat tak potřebné informace k vyřízení předmětné Žádosti.

 

K bodu c) Žádosti

 V příloze Vám zasíláme kopii spisu S- JMK 65306/2008 OKP, včetně sběrného archu  spisu. Nejsou Vám zasílány písemnosti, které Vám již byly zaslány a které byly zaslány Vaším občanským sdružením. V případě písemnosti č.j. JMK 71755/2008 ze dne 29.5.2008 byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí KrÚ JMK č.j. JMK 86226/2008.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651111      541651289      prijmeni.jmeno@kr-jihomoravsky.cz    www.kr-jihomoravsky.cz