Informace č.j.: JMK 82109/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 82109/2008                S-JMK 82109/2008 OKP                Krásná/541651233               3 . 7. 2008
 
 
„Sdružení pro výstavbu R43 – zápis z jednání 7.4.2008“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 21. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – sdružení pro výstavbu R43 – zápis z jednání 7.4.2008“ (dále jen„Žádost“).
 
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK se pravidelně účastní jednání Sdružení pro výstavbu R43, které založil poslanec Ing. Kala. Jednání se konalo 7.4.2008 v Blansku.
Požadujeme
a) předat kopie všech dokumentů, které JMK (včetně hejtmana ing. Juránka, náměstkyně hejtmana ing. arch, Procházkové, zástupců OUPSŘ, ing. arch. Hamrlové a ing. Svobodové) obdrželo po jednání 7.4.2008, a to explicitně včetně záznamu/zápisu z jednání ze dne 7.4.2008 včetně všech příloh.
b) předat kopii veškeré korespondence se sdružením pro výstavbu R43. a to včetně korespondence v této věci s poslancem ing. Kalou, tajemníkem p. Brahou, Jihomoravským krajem, městem Boskovice, a to explicitně i včetně korespondence, kdy JMK zasílalo svůj materiál a kdy se vyjadřovalo k zápisu.“.
 
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinnému subjektu nebyly doručeny žádné dokumenty, které by navazovali na jednání ze dne 7. 4. 2008. Povinný subjekt tedy nemá k dispozici ani záznam/zápis z jednání konaného dne 7. 4. 2008. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené jednání povinný subjekt nepořádal, nemá ani povinnost takovouto informaci mít.
 
k písm. b) Žádosti:
-         v příloze zasíláme pozvánku na jednání Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43, které se konalo dne 17. 4. 2008 v hotelu „PANORAMA“ v Blansku – Těchově.
 
            Pro úplnost pouze dodáváme, že povinný subjekt nemá k bodu b) Vaší Žádosti žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., vyjma těch, které Vám již byly poskytnuty v rámci vyřizování jiných žádostí o informace, a to:
 
-         k žádosti ze dne 13. 1. 2008 – „členství ve Sdružení pro výstavbu R43“ Vám byla sdělením Jihomoravského kraje č.j. JMK 47109/2008 ze dne 7. 4. 2008 poskytnuta korespondence, jenž byla odeslána panu Brahovi a Ing. Kalovi jménem hejtmana Jihomoravského kraje.
 
-         k žádosti o informace ze dne 11. 5. 2008 – „členství ve Sdružení pro výstavbu R43/2a“ Vám byl zaslán průvodní email k dopisu č.j. JMK 44203/2008, a to sdělením Jihomoravského kraje č.j. JMK 61925/2008 ze dne 26. 5. 2008.
 
-         k žádosti ze dne 29. 11. 2007 – „jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku“, a to dopisem Jihomoravského kraje č.j. JMK 10469/2008 ze dne 23. 1. 2008 a rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 10459/2008.
 
-         k žádosti ze dne 3. 2. 2008 – „jednání valné hromady Sdružení pro výstavbu R43 dne 5.11.2007 v Blansku - 2“, a to dopisem Jihomoravského kraje č.j. JMK 17335/2008 ze dne 15. 2. 2008 a rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 23706/2008 z téhož dne.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                   vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu (1x A4 jednostranný)
 
 
IČ                              DIČ                               Telefon                         Fax                              E-mail                                                 Internet
70888337                 CZ70888337                 541651233                    541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz