Informace č.j.: JMK 82091/2008

Jihomoravský kraj

 Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

  

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 82091/2008

S-JMK 82091/2008/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

2. 7. 2008

 

 

Bod č. 2 ze 166. schůze Rady Jihomoravského kraje – odkaz na poskytnutou informaci

            Dne 21. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 2 na 166. zasedání RJMK“ (dále jen „materiál“). Z Vaší žádosti vyplývá, že požadujete zaslat materiál nazvaný „Kontrola plnění úkolů“, který byl na 166. schůzi Rady Jihomoravského kraje zařazen jako bod č. 2 programu. 

 

            Krajský úřad totožnou žádost obdržel již 4. 6. 2008 a vede ji pod Sp. Zn. S – JMK 74269/2008 OSO. Na základě této žádosti Vám byla požadovaná informace částečně poskytnuta přípisem č.j. JMK 74269/2008 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 74269/2008 OSO ze dne 18. 6. 2008 [informace byla poskytnuta v části titulního listu (tzv. košilky) a Kontroly plnění úkolů z RJMK] a částečně odmítnuta na základě ustanovení  § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 16. 6. 2008 č.j. 79415/2008 vedeném pod Sp. Zn. S – JMK 74269/2008 OSO (informace byla odmítnuta v části, která obsahovala osobní údaje fyzických osob).

 

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová

vedoucí odboru správního a organizačního

zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.