Informace č.j.: JMK 85340/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                   ČJ.                                        Sp.Zn.                            Vyřizuje/linka                           Brno
ze dne                              JMK 85340/2008                     bez Sp.Zn.                     Krásná/541651233                    8. 7. 2008
 
 
„167 RJMK bod 19“ – poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 27. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 167 RJMK bod 19“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti požadujete:
zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 19 na 167. zasedání RJMK
 
Vzhledem ke skutečnosti, že k bodu č. 19 na 167. zasedání RJMK „Návrh členů dozorčí rady společnosti Thermal Pasohlávky, a.s.“nebyl předložen žádný písemný materiál, Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá Vámi požadovanou informaci k dispozici, resp. Vámi požadovaná informace neexistuje.
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v. r.
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                             E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  541651289                  posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz