Informace č.j.: JMK 75612/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./          ČJ.                                 Sp.Zn.                                        Vyřizuje/linka                  Brno
ze dne                      JMK 75612/2008          S - JMK 75612/2008 OKP      Salneková/1264          30.6.2008

 

 

Poskytnutí informace - SPIS – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy/II“

 

 

 

Vážení,

 

            dne 8. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – SPIS – R43 v Bystrcké trase je vyvážena pozitivními přínosy/II“(dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

 

„V souvislosti s níže uvedenou žádostí  o informaci jsme obdrželi  sdělení pro prodloužení  lhůty, údajně z důvodu, že mají proběhnout konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

 

Požadujeme

 

a) sdělit, o jaké složky povinného subjektu se jednalo (kvůli kterým bylo nutno lhůtu prodloužit)

b) sdělit, o jaký  závažný zájem se jednalo

c] předat kopii kompletního spisu pro vyřizování dané žádosti o informace, a to včetně sběrného archu spisu 

 

Nepožadujeme dokumenty, které nám již byly zaslány a dokumenty, které jsme zaslali my.

Dokumenty existující elektronicky požadujeme předat elektronicky.

Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.

U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické  formě  požadujeme předat kopie černobíle.  

Nepožadujeme předat ÚP VUC Břeclavsko.

 

            S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informací
je spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j. 81376/2008 ze dne 19.6.2008 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši Kč 37,40 byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 24.6.2008.

           

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K bodu a), b) Žádosti  

V souvislosti  s Vámi podanou Žádostí o informace bylo nutné oslovit písemně příslušné odbory KrÚ JMK žádostí o spolupráci a získat tak potřebné informace k vyřízení předmětné Žádosti (viz jednotlivá interní sdělení).

 

K bodu c) Žádosti

V příloze tohoto sdělení Vám zasíláme  Vámi požadované informace:

-         Sběrný arch spisu č.j. S- JMK 65312/2008 OKP

-         Průvodka elektronického podání

-         interní sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 21.5.2008 – žádost
o spolupráci

-         interní sdělení odboru životního prostředí ze dne 22.5.2008 – odpověď na žádost
o spolupráci

-         interní sdělení odboru dopravy ze dne 26.5.2008 – odpověď na žádost o spolupráci

-         interní sdělení odboru územního plánovaní a stavebního řádu ze dne 29.5.2008 – odpověď na žádost o spolupráci

 

 

            S pozdravem

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního

                                                                                   

 

 

 

 

Příloha: dle textu