Informace č.j.: JMK 72046/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                   Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 72046/2008                S–JMK 72046/2008 OKP                Krásná/541651233             13. 6. 2008
 
 
„Odmítnutý návrh usnesení vlády ke smlouvě s Rakouskem“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 31. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – odmítnutý návrh usnesení vlády ke smlouvě s Rakouskem“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 21.4.2008 vláda měla na agendě jednání usnesení k R52. Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Požadujeme kopii veškeré korespondence, která má souvislost s tímto vládním usnesením a s napojením R52 u Mikulova na Rakousko a napojením silnice 55 u Břeclavi na Rakousko, a to od 1.1.2008, a to
a) s ŘSD,
b) s Ministerstvem dopravy,
c) s Rakouskem,
d) s českým velvyslanectvím ve Vídni,
e) s městem Mikulov,
f) s městem Břeclav,a to včetně korespondence, která byla vedena v dané souvislosti po 21.4.2008,
g) Požadujeme také veškerou korespondenci se zpracovatelem komparativní studie R55/R52 objednané ŘSD, a to od 1.4.2008.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, záznamy/zápisy z jednání, informace o jednáních ze kterých nebyl pořízen záznam nebo zápis (zde pak informaci, kdy a kde se jednání uskutečnilo, kdo se jej zúčastnil, co byl předmět jednání a jaký byl výsledek jednání) a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více jek 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 80631/2008 ze dne 18. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 53,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 18. 6. 2008.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
k písm. a) -  c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné informace, resp. korespondenci s Ředitelstvím silnic a dálnic, Ministerstvem dopravy a Rakouskem, která má souvislost s „vládním usnesením a s napojením R52 u Mikulova na Rakousko a napojením silnice 55 u Břeclavi na Rakousko“.
 
k písm. d) Žádosti Vám v příloze zasíláme:
-         kopii dopisu Jihomoravského kraje ze dne 26.5.2008 adresovaný Velvyslanci ČR ve Vídni, včetně příloh, kterými jsou 2 ks CD obsahující prezentaci a vizualizaci, resp. srovnání variant komunikací R52 a R55 a dokument s názvem „Komuniké ze setkání ministrů dopravy České republiky a Rakouska“.
 
k písm. e) a f) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné informace, resp. korespondenci s městem Mikulov, městem Břeclav a se zpracovatelem komparativní studie R55/R52 objednané ŘSD, která má souvislost s „vládním usnesením a s napojením R52 u Mikulova na Rakousko a napojením silnice 55 u Břeclavi na Rakousko“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (2x A4 jednostranný, 2x CD)
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                       Fax                              E-mail                                                   Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                  541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz