Informace č.j.: JMK 65277/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./                ČJ.                                   Sp.Zn.                                         Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                           JMK 65277/2008                S-JMK 65277/2008 OKP               Krásná/541651233               1. 7. 2008
 
 
„Studie obchvatu Břeclavi a porovnávací studie / 2“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 17. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – studie obchvatu Břeclavi a porovnávací studie / 2“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedeno:
Podle informací, ‚která‘ v ČTV poskytla ing. arch. Procházková se pracuje na studii obchvatu Břeclavi a porovnání s variantou spojení Brna a Vídně přes Mikulov. V této věci probíhají jednání a korespondence.
Požadujeme
a) sdělit, kde, kdy a o čem se v dané souvislosti jednalo a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly ‚závary‘ z těchto jednání,
b) předat veškerou korespondenci ve věci všech ‚těcho‘ jednání z doby před těmito jednáními včetně kopií pozvánek a rozdělovníku,
c) předat zvukové záznamy z předmětných jednání a kopii všech prezentací, které byly
na jednáních předneseny
,
d) předat písemné záznamy/zápisy z  předmětných jednání a kopie prezenčních listin
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na těchto jednáních a všechny dokumenty získané od účastníků na těchto jednáních (a v souvislosti s tímto jednáním),
f) předat veškerou korespondenci ve věci těchto jednání z doby po těchto jednáních a přímo na tato jednání navazující,
g) požadujeme předat veškerou korespondenci ve věci studie obchvatu Břeclavi a porovnání tras Brno – Mikulov – Vídeň a Brno – Břeclav – Vídeň, a to se všemi subjekty,
Informace se požadují za období od 1.12.2007,
Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) č.j.: JMK 77397/2008 ze dne 9. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 42,50 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 17. 6. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) a b) Žádosti:
                       
            Povinný subjekt má povědomost pouze o jednáních, konaných ve dnech 6. 12. 2007, 18. 1. 2008 a 28. 1. 2008 se za KrÚ JMK zúčastnili pracovníci, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „OÚPSŘ“), jednání konaného dne 18. 1. 2008 i pracovník odboru dopravy (dále jen „OD“).
 
-         kopie pozvánek na jednání konaná dne 6. 12. 2007 a 28. 1. 2008, včetně příloh, kterými jsou kopie prezenčních listin z předmětných jednání, Vám již byly povinným subjektem předány. Informace „kde, kdy a o čem se v dané souvislosti jednalo a kdo se předmětných jednání zúčastnil a jaké byly ‚závary‘ z těchto jednání,“ jsou uvedeny v předmětných dokumentech. Dle dodejek máte tato sdělení prokazatelně k dispozici a nejsou Vám proto opětovně předávány.
 
-         jednání konané dne 18. 1. 2008, které proběhlo v prostorách firmy HBH Projekt spol. s r.o. bylo svoláno telefonicky a jeho obsah byl totožný s obsahem jednání ze dne 28. 1. 2008, tedy seznámení s návrhem řešení variantního vedení trasy rychlostní silnice R55 v obchvatu Břeclavi. Žádný zápis/záznam z jednání nebyl vyhotoven. Jednání se zúčastnili zástupci firmy HBH Projekt spol. s r.o., Ředitelství silnic a dálnic a KrÚ JMK. Za KrÚ JMK se jednání zúčastnila ing. arch. Hamrlová, ing. Svobodová a ing. arch. Houzarová z OÚPSŘ a pracovník OD.
 
 
k písm. c) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. c) Žádosti, resp. nemá žádné „zvukové záznamy z předmětných jednání a kopii všech prezentací.
 
 
k písm. d) Žádosti:
-         požadované informace již předány v rámci vyřízení písm. a) a b) Vaší Žádosti.
 
k písm. e) a f) Žádosti:
-         na výše uvedených jednáních nebyly povinným subjektem předány ani získány žádné dokumenty, ani neproběhla žádná korespondence, týkající se předmětných jednání. Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. e) a f) Žádosti,
 
k písm. g) Žádosti Vám v příloze předáváme:
 
-         kopii dopisu HBH Projekt spol. s r.o. č.j.: 0303/08 ze dne 14. 2. 2008 s názvem „Rychlostní silnice R55 Břeclav (D2) – hranice ČR/Rakousko“, včetně přílohy, kterou je mapa Koordinační situace 1: 10 000 (k uvedené příloze povinný subjekt pouze dodává, že ve výzvě k úhradě byla tato příloha nedopatřením vyúčtována jako 20x černobílá kopie formát A4 jednostranný, tj. á 1,00 Kč = 20,00 Kč, v příloze Vám však předáváme dokument velkého formátu, jehož zpoplatnění by podléhalo individuální kalkulaci přesahující částku 20,00 Kč).
 
-         kopii dopisu KrÚ JMK č.j.: JMK 24747/2008 ze dne 11. 3. 2008 s názvem „Rychlostní silnice R55 Břeclav – st. hranice, vyhledávací studie – vyjádření“.
 
-         kopii dopisu Ředitelství silnic a dálnic zn.: 001996/10330/2008 ze dne 6. 5. 2008 s názvem „Předání dokumentace“, včetně přílohy, kterou je dokumentace s názvem „Rychlostní silnice R55 Břeclav (D 2) – hranice ČR/Rakousko, vyhledávací studie“,
 
            Dále má k písm. g) Žádosti povinný subjekt k dispozici pouze informace, které Vám již byly poskytnuty, máte je tedy prokazatelně k dispozici a nejsou Vám opětovně zasílány. Jedná se o následující písemnosti:
 
poskytnuto sdělením KrÚ JMK č.j.: JMK 157783/2008 ze dne 14. 12. 2007
-         e-mail OD, KrÚ JMK ze dne 5. 12. 2007 s názvem „R55 Břeclav – hranice ČR“.
 
poskytnuto sdělením KrÚ KMK č.j.: JMK 33815/2008 ze dne 10. 3. 2008
-         e-mail OD, KrÚ JMK ze dne 28. 1. 2008 s názvem „R55 Břeclav – st. hranice“.
 
poskytnuto sdělením KrÚ JMK č.j.: JMK 17144/2008 ze dne 10. 3. 2008
-         dopis HBH projekt – pozvánka na jednání č.j. 2554/07 ze dne 28. 11. 2007,
-         dopis HBH projekt – pozvánka na jednání č.j. 0048/08 ze dne 14. 1. 2008,
-         dopis HBH projekt – pozvánka na jednání – oprava dne v termínu konání č.j. 0048/08 ze dne 16. 1. 2008.
-        kopie záznamu z jednání, konaného 6. 12. 2007 s názvem „Rychlostní silnice R 55 Břeclav(D2) – hranice ČR/Rakousko(Reinthal), vyhledávací studie“ včetně prezenční listiny.
-        kopie záznamu z jednání, konaného 28. 1. 2008 s názvem „Rychlostní silnice R 55 Břeclav(D2) – hranice ČR/Rakousko(Reinthal), vyhledávací studie“, včetně prezenčních listin.
 
poskytnuto sdělením KrÚ JMK č.j.: JMK 27729/2008 ze dne 14. 4. 2008  
-         dopis Ředitelství silnic a dálnic zn.: 000728/10330/2008 ze dne 21. 2. 2008, včetně přílohy, kterou je CD s vyhledávací studií „Rychlostní silnice R 55 Břeclav (D 2) – hranice ČR/Rakousko“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu (42x A4 jednostranný, mapa)
 
 
IČ                           DIČ                            Telefon                     Fax                           E-mail                                                                Internet
70888337              CZ70888337              541651233                541651289                krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz                 www.kr-jihomoravsky.cz