Informace č.j.: JMK 82111/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                  Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                          JMK 82111/2008               S – JMK 82111/2008 OKP              Krásná/541651233              2. 7. 2008
 
 
„Jednání koordinačního grémia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 – 2009 --- II“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 21. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Jednání koordinačního grémia k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 – 2009 --- II“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Na květen/červen je plánováno zasedání předmětného grémia v JMK. Jednotlivý garanti mají zpracovat formou dotazníku ‚vyhodncocení‘ aktivit, plán na další období a návrh řešení problému.
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence k ‚předmědnému’ zasedání grémia, přičemž ze specializovaných oblastí požadujeme jen dokumenty vztahující se k specializacím doprava, ekologie, územní plánování a regionální politika.
b) požadujeme kopii veškeré korespondence s Rakouskem ve věci územního plánování a dopravy, a to včetně korespondence s Dr. Krásou, a to za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškeré korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat ‚v‘ elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. a) Žádosti, resp. nemá žádnou další korespondenci k zasedání koordinačního grémia ředitelů Krajských úřadů ani dokumenty vztahující se k specializacím doprava, ekologie, územní plánování a regionální politika. Pro úplnost pouze dodáváme, že veškeré informace, které měl povinný subjekt k dispozici Vám již byly poskytnuty sděleními Jihomoravského kraje č.j.: JMK 54352/2008 ze dne 21. 4. 2008 a č.j.: JMK 56385/2008 ze dne 5. 6. 2008.
 
k písm. b) Žádosti:
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. b) Žádosti, resp. korespondenci„s Rakouskem ve věci územního plánování a dopravy, a to včetně korespondence s Dr. Krásou“.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                              DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                 CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz