Informace č.j.: JMK 68627/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                            Vyřizuje/linka                     Brno
ze dne                         JMK 68627/2008               S – JMK 68627/2008 OKP               Krásná/541651233              2. 7. 2008
 
 
„Předání usnesení k R52 na MD“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 24. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – předání usnesení k R52 na MD“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
na 23 ZJMK byl mimo agendu diskutován bod 107 (viz níže).
Ministerstvu dopravy (MD) a ŘSD byl předán výpis usnesení k tomuto bodu.
Požadujeme
a) sdělit kdy a kde tento výpis usnesení k tomuto bodu na MD předal,
b) předat průvodní korespondenci, kterou byl tento výpis usnesení na MD předán.
c) sdělit kdy a kdo tento výpis usnesení k tomuto bodu ŘSD předal,
d) předat průvodní korespondenci, kterou byl tento výpis usnesení ŘSD předán.
e) předat veškerou korespondenci k silnici R52 s MD, a to za období od 1.1.2007,
f) předat veškerou korespondenci k silnici R52 s ŘSD, a to za období od 1.1.2007,
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty existující elektronicky, požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument má více než 30 stran a neexistuje elektronicky, požadujeme pouze kopie prvních 20 a posledních 10 stran.
Barevné dokumenty formátu A3 a větší, požadujeme zaslat černobílé.“.
 
            Část Vámi požadovaných informací byla povinným subjektem podle skutečného obsahu posouzena jako informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“). Informace podle zákona č. 123/1998 Sb. Vám již byly poskytnuty sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 82613/2008 ze dne 20. 6. 2008.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí Vámi požadovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 74583/2008 ze dne 5. 6. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 55,40 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 17. 6. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) – d) Žádosti Vám sdělujeme následující:
 
            Výpis usnesení byl předán osobně. O předání nebyl učiněn záznam, ani neproběhla žádná korespondence ohledně tohoto předání. Výpis usnesení byl předán pracovníkem odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Povinnému subjektu již není známo datum tohoto předání a zda byl výpis usnesení předán zástupci Ministerstva dopravy, či zástupci Ředitelství silnic a dálnic.
 
 
k písm. e) Žádost předávámei:
-        kopie rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j.: 594/2007-120-STSP/3 ze dne 13. 8. 2007, včetně rozdělovníku,
-         kopie rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j.: 606/2007-120-STSP/3 ze dne 6. 9. 2007,
-        kopie dopisu náměstka ministra dopravy č.j.: 20/2008-910-IPK/3 ze dne 16. 1. 2008, adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje,
-         dopis odboru dopravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 131435/2007 ze dne 8. 10. 2007 s názvem „ZÁVAZNÉ STANOVISKO“ adresovaný společnosti SUDOP Praha a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tento dopis Vám již byl zaslán sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46035/2008 ze dne 23. 5. 2008, máte ho tedy prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílán.
 
k písm. f) předáváme Žádosti:
-         kopie dopisu Ředitelství silnic a dálnic zn. 002132/10330/2007 ze dne 4. 12. 2007 s názvem „Popovice, okr. Brno – venkov, kraj Jihomoravský, Vyjádření k záměru připojení pozemku v k.ú. Popovice u Rajhradu pro stavbu skladu firmy GUMMIPRINT s administrativním provozem“,
-        kopie dopisu Ředitelství silnic a dálnic zn. 002346/10330/2007 ze dne 14. 12. 2007 s názvem „Popovice, okr. Brno – venkov, kraj Jihomoravský, Vyjádření k záměru výstavby motelu ke stávající čerpací stanici v Popovicích u Rajhradu“,
-         kopie dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 167469/2007 ze dne 16. 1. 2008 s názvem „R52, stavba 5205 Iváň – Perná, vyjádření k rozpracované dokumentaci pro územní řízení“.
 
dále Vám k písm. e) a f) Žádosti předáváme následující písemnosti:
-         kopii pozvánky Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 19590/2007 ze dne 21. 2. 2007, na jednání týkající se dopravního značení na silnici I/52 a R52, konané dne 13. 3. 2007 v zasedací místnosti Městského úřadu v Modřicích, včetně rozdělovníku a kopii záznamu z jednání, včetně prezenční listiny.
-         kopii pozvánky Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 75737/2007 ze dne 8. 6. 2007, na jednání týkající se problematiky osazení dopravního značení IP 15a Silnice pro motorová vozidla, konané dne 21. 6. 2007 v Budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně rozdělovníku a kopii záznamu z jednání, včetně prezenční listiny.
-         kopii pozvánky Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: 119671/2007 ze dne 12. 9. 2007, na jednání týkající se problematiky osazení dopravního značení IP 15a Silnice pro motorová vozidla, konané dne 4. 10. 2007 v Budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, včetně rozdělovníku a kopii záznamu z jednání, včetně prezenční listiny.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Přílohy: dle textu (25x A4 jednostranný)
 
 
IČ                               DIČ                                Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                  CZ70888337                  541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz