Informace č.j.: JMK 82112/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                        Brno
ze dne                         JMK 82112/2008                S-JMK 82112/2008 OKP                 Krásná/541651233                 2. 7. 2008
 
 
„Jednání pracovní skupiny pro dopravu k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 - 2009“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 30. 5. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Jednání pracovní skupiny pro dopravu k pracovnímu Česko-rakouskému pracovnímu programu na léta 2006 - 2009“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Na 21.4.2008 bylo rakouskou stranou svoláno jednání pracovní skupiny pro dopravu. Pozvánku emailem z 26.2.2008 dostal doc. Pavlíček a následně tato pozvánka byla zalána emailem 6.3.2008 řediteli KrÚ.
Požadujeme
a) sdělit, kdo se předmětného jednání z JMK zúčastnil,
b) předat veškerou korespondenci v dané věci včetně veškeré návazné korespondence,
c) předat veškerou korespondenci s Rakouskem ve věci R52 a obchvatu Břeclavi,
a to od 1.1.2007
.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat elektronicky.
Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
 
            V souladu s Vaším požadavkem „Dokumenty existující v elektronické formě požadujeme předat v elektronické formě.“ Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) v příloze zasíláme Vámi požadované informace v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu, ze které byla Žádost doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů, a to:
 
-         e-mail odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 8. 4. 2008 s názvem „Arbeitskreissitzung Verkehr“ Vám zasíláme jako přílohu tohoto sdělení.
 
 
Pro úplnost pouze dodáváme, že povinný subjekt nemá k Vaší žádosti žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v elektronické ani písemné podobě, vyjma těch, které Vám již byly poskytnuty sděleními Jihomoravského kraje č.j.: JMK 54352/2008 ze dne 21. 4. 2008, č.j.: JMK 56385/2008 ze dne 5. 6. 2008 a č.j.: JMK 65297/2008 ze dne 1. 7. 2008.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v. r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                             DIČ                               Telefon                        Fax                              E-mail                                                  Internet
70888337                CZ70888337                 541651233                   541651289                   posta@kr-jihomoravsky.cz                  www.kr-jihomoravsky.cz