Informace č.j.: JMK 88220/2008

 
                                                Jihomoravský kraj  
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
          Čj.:                                              SpZn.:                                                Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 88220/2008                        S-JMK 82116/2008 OKP                         Mgr. Poláčková/541651217                       3. 7. 2008
 
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – Korespondence s Bruselem II
 
Vážení,
 
dne 21. 6. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Korespondence s Bruselem - II (dále jen „Žádost“) požadující:
 
kopii veškeré korespondence JMK s Evropskou komisí, která se týká R43, R 52 a R55, a to za období od 1.1.2006, a to ze celé období do odeslání odpovědi na tuto žádost.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt žádné takové informace nemá a ani není povinen mít k dispozici, neboť mu tato povinnost nevyplývá z žádného zákonného ustanovení.
 
            Pro úplnost ještě uvádíme, že žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v rámci organizační struktury povinného subjektu – Jihomoravského kraje -  vyřizuje dle směrnice č. 12/INA KrÚ Svobodný přístup k informacím Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ“), resp. odbor (resp. oddělení), jehož věcné působnosti se požadovaná informace týká. Týká-li se žádost o poskytnutí informace věcné působnosti více odborů KrÚ, je k vyřízení takové žádosti příslušný Odbor kontrolní a právní., který žádost vyřizuje ve spolupráci se všemi odbory KrÚ, do jejichž věcné působnosti požadované informace spadají. K Vašemu konstatování, že při vyřizování žádosti je třeba si vyžádat informace „od té části JMK, kterou představují orgány kraje, specificky Hejtman a Rada JMK“ upozorňujeme,  že v případě rady kraje a zastupitelstva kraje jde o kolektivní orgány, které tvoří vůli kraje jako územně samosprávného celku (povinného subjektu), a to kvalifikovaně, na jednání formou usnesení, volbou nebo rozhodnutím za souhlasu nadpoloviční většiny všech svých členů. Členové těchto orgánů  jsou vzájemně  v rovném postavení a nemají svého představeného, který by za radu nebo zastupitelstvo jednal navenek. Hejtman zastupuje navenek kraj nikoli radu nebo zastupitelstvo. Orgánem, který vede veškerou agendu rady, zastupitelstva, hejtmana (podatelnu, spisovou službu, úřední desku, organizační, personální, finanční aj. záležitosti) je KrÚ.  Je to právě KrÚ, který připravuje materiály pro jednání orgánů kraje, tj. zasedání a schůze zastupitelstva kraje a rady kraje, na kterých se přijímají usnesení reprezentující vůli kraje navenek a je to opět KrÚ, kde jsou uloženy zápisy a usnesení těchto orgánů kraje, korespondence určená územně samosprávnému celku atp. Sdělí-li tedy povinný subjekt - Jihomoravský kraj - prostřednictvím KrÚ žadateli, že požadovanými informacemi nedisponuje, lze mít za to, že tato skutečnost byla prověřena na všech úrovních povinného subjektu.  
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v. r.
       vedoucí odboru kontrolního a právního