Informace č.j.: JMK 82093/2008

Jihomoravský kraj
 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK 82093/2008
S-JMK 82093/2008/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
3. 7. 2008
 
 
Bod č. 3 ze 166. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace
                                   
 
           Dne 21. 6. 2008 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 3 na 166. zasedání RJMKviz. níže.
3. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace povinný subjekt nemá. Bod s názvem „Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“ nebyl součástí programu schváleného na 166. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 5. 6. 2008. Jako body č. 3a-d byly na 166. schůzi RJMK projednány následující materiály: 
 
3a.       Vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Linka na výrobu paliv“ v k.ú. Pustiměř, okr. Vyškov, podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
3b.       Vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Větrný park v lokalitě Rešice“ v k.ú. Rešice, okr. Znojmo, podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
3c.       Vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Bioplynová stanice Bučovice“, k.ú. Černčín, okr. Vyškov, podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
3d.       Vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Změna užívání objektu na pozemku p.č. st. 8698 k.ú. Hodonín na autoservis, pneuservis a ekologickou likvidaci autovraků“, k.ú. Hodonín, okr. Hodonín, podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 
S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová
vedoucí odboru správního a organizačního
zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.